Ministerstvo životního prostředí jakožto odvolací orgán zrušilo rozhodnutí Středočeského kraje, který rekultivaci písníku v navrhované podobě povolil. „Mám velkou radost. Již více než rok se zabýváme nesmyslným záměrem zavezení Sandberku pod záminkou rekultivace,“ uvedl starosta Kolína Michael Kašpar.

Radost má i Jiří Krouza, předseda kolínských rybářů, kteří byli jedním ze spolků, které proti záměru protestovaly. „Nyní se záměr vrátil na kraj k novému projednání. Než se vydá nové rozhodnutí, bude se vše znovu zkoumat, ale odborníky, komplexně napříč obory a pečlivě. Nebude se vycházet jen z jednoho biologického posouzení. Budeme vše sledovat, předpokládám, že budeme účastníky řízení, budeme se snažit dohlédnout, aby nedošlo k ohrožení revíru, biotopu, rybího společenstva,“ popsal Jiří Krouza.

V rozhodnutí ministerstva se mimo jiné uvádí, že důvodem pro zrušení původního rozhodnutí byly nejasnosti v biologickém hodnocení a nedostatečně zpracovaná problematika vlivu záměru na podzemní vody.

Starosta Michael Kašpar připomněl, že město Kolín nechalo zpracovat znalecký posudek, který jasně prokazuje, že takto provedená rekultivace by mohla mít negativní vliv na podzemní vody v okolí i za Labem v prameništi Tři Dvory, což je oblast, ze které se pitná voda dostává do kolínského vodovodu. „Navrhovatel rekultivace se vůbec nevypořádal s možnosti ovlivnění hladiny podzemních vod na prameništi Tři Dvory, což by mohlo ohrozit zdroj vody pro celé Kolínsko! Rozhodnutí ministerstva je první úspěch, ale celá věc nekončí, budeme se jí zabývat nadále,“ uvedl starosta.

Proti původnímu rozhodnutí o rekultivaci Sandberku podali kromě kolínských rybářů odvolání také členové spolků Rybářský klub České republiky, Kolínský okrašlovací spolek, Starokolínský okrašlovací spolek a spolek Denemark. Vznikla také petice s názvem Zabraňme uložit 900 000 m3 odpadu do Sandberka, pod kterou je aktuálně cca dva a půl tisíce podpisů.

Na rizika navážení značného množství materiálu upozorňoval i Kolín a poslal na kraj návrh řešení, tj. ať se zpracují vhodnější varianta, například otevření severní vodní plochy dostatečně širokým průlivem a zkrácení délky navrhovaného poloostrova na polovinu. Jako nejvhodnější prosazoval pouhé vysvahování břehů s případným oddělením obou jezer.

Společnost Kamenolomy ČR potvrzuje, že ze strany odvolacího orgánu bylo zrušeno rozhodnutí Krajského úřadu Středočeského kraje ve věci zjišťovacího řízení k záměru „Sanace a rekultivace dobývacího prostoru Kolín“ a věc byla vrácena krajskému úřadu k novému projednání. „Budeme nyní očekávat nové rozhodnutí krajského úřadu. Podle toho, jaké konkrétně toto rozhodnutí bude, učiníme další potřebné kroky – tj. zpracování požadované dokumentace se zohledněním obdržených připomínek,“ uvedla mluvčí Edita Novotná.