Jaké velké investice se letos odehrají v Týnci nad Labem?

Sama dostavba kanalizace je velká investice, spolu s revitalizací mrtvého ramene Labe. Samozřejmě nemůže město zůstat při těchto akcích. V současné době plánujeme opravu místních komunikací dotčených stavbou kanalizace. To bude velká investice, která byla ovšem nezbytně nutná. Dále jsme připojili všechny obecní objekty na městskou kanalizaci. Plánujeme dokončení oprav chodníků v ulici Krále Jiřího. Budeme se snažit generálně opravit místní věžový vodojem, který je bez větších oprav v provozu od konce sedmdesátých let. Máme v plánu realizovat kompletní zateplení prostředního pavilonu školy, včetně výměny oken.

Co dále?

Připravujeme nákup kontejnerového vozu a štěpkovače. Město se také pokusí přemístit pečovatelskou službu do svých vlastních prostor, aby nemuselo platit nájem. Město vlastní i fotbalové hřiště. Travní porost byl letos z větší části poničen divočáky. Proto zastupitelstvo města rozhodlo o jeho opravě. Tuto akci realizujeme z vlastních finančních zdrojů. Začátkem dubna odstartuje rekonstrukce.

Zvládne to Týnec z vlastního rozpočtu?

Samozřejmě, že všechny tyto větší investice by město nepokrylo ze svého rozpočtu, a proto se budeme snažit získat na některé projekty dotační tituly.

Jak pokračuje revitalizace mrtvého ramene Labe?

Revitalizace je již skoro dokončena. V současné době se staví chodníky. Práce sacího bagru je již u konce. Po vyschnutí lagun, odkud byly čerpány sedimenty, dojde k jejich odvozu na zemědělskou půdu tak, jak stanoví rozhodnutí. Akce město stála cca 500 tisíc korun, o zbylou částku 10 milionů korun se postarala dotace.

Můžete připomenout, na kolik revitalizace vyjde, co místním nabídne?

Celá lokalita by měla sloužit nejen obyvatelům k rekreaci, ale hlavně je akce zaměřena na obnovu původního biotopu a krajiny. Jak se celá revitalizace povedla, budou moci posoudit již brzy první návštěvníci.

Můžete přiblížit rozpočet na tento rok, kam půjdou peníze kromě investic? Podporujete nějaké místní sportovce, kulturu a podobně?

Rozpočet města musí pokrýt celou škálu činností, které město vykonává. Jedním z nich je i podpora sportovních a kulturních akcí. Přispíváme hlavně na činnost Tělovýchovné jednoty Sokol, která zastřešuje činnost jednotlivých sportovních oddílů. Letos město, jako každý rok, vypisuje granty na jejich podporu. Do 20. března musely organizace žádající o podporu vyplnit jednoduchý formulář a podat na město. Finanční výbor posoudí jednotlivé žádosti a doporučí zastupitelstvu, jakou finanční dotaci město přidělí žadatelům.

Chystá město investovat do chodníků, oprav silnic, veřejného osvětlení a podobně?

Město kromě již zmiňovaných akcí má ještě v současné době v plánu výstavbu cyklostezky a chodníku v místní části Týnce, Bambousek. Na tuto akci je už zpracována projektová dokumentace a je podána žádost o stavební povolení na MěÚ Kolín. Dále máme zpracovanou projektovou dokumentaci na chodník mezi Lžovicemi a Týncem nad Labem. Bohužel se nám nepodařilo od dvou vlastníků pozemků zatím získat souhlasy se stavbou. Město tato situace dost brzdí v přípravě zmiňované akce. Dále společnost VODOS dokončuje přípravu projektové dokumentace na vodovod na Bambousek.

Hovořil jste o tom, že město bude možná instalovat kamerový systém, který počítal zhruba s pěti kamerami. Jak situace aktuálně vypadá? Je potřeba vybudovat takový systém?

V loňském roce jsme opravdu podali žádost na kamerový systém. Vše se zdálo být v pořádku, až došlo na obsluhu tohoto systému. Požadavek byl na 24 hodinovou nepřetržitou obsluhu kamerového systému. To jsme nemohli naplnit ani ve spolupráci s Obvodním oddělením Policie ČR Týnec nad Labem. Tímto nám naděje na kamerový systém ve městě pohasla. Nicméně si myslím, že místo kamerového systému by bylo dobré, kdyby se více dbalo zákonů. Myslím si, že dnešní doba je opravdu špatná na jejich dodržování. Je to daň za demokracii, kterou neumíme používat.

Jak je na tom město s kriminalitou?

Kriminalita ve městě není zase v tak velkém rozsahu jako jinde. I tak se někdy vyskytne majetková, či jiná trestná činnost. Možná se někomu může zdát, že to, co říkám, není pravda. Vycházím ale z faktů a čísel, které nám každoročně sděluje Policie ČR, a ta mluví jasně.

Je nutné rozšiřovat týneckou mateřinku, nebo její kapacita zatím postačuje? Ukazuje demografický průzkum, že by se to mělo měnit v nejbližší budoucnosti?

V současné době má mateřská škola kapacitu 90 dětí, což je dostačující. Město tudíž nebude pokračovat v rozšiřování. Demografický vývoj je v současné době již na sestupné tendenci. Ještě dodám, že město na konci loňského roku kompletně zateplilo jeden pavilon školky, včetně výměny oken a dveří, zrekonstruovalo kompletní elektroinstalaci z roku 1974, včetně nové přípravny jídel.