Ministerstvo konstatovalo, že stavba je nejdůležitější součástí bývalého poplužního dvora, poukazuje na zachovaný renesanční klenutý sklep a zbytky sgrafitové výzdoby. „Budova je v poměrně dobrém stavebně technickém stavu," konstatovalo ministerstvo v rozhodnutí o zahájení řízení. Do jeho ukončení musí městys stavbu chránit před poškozením či zničením.

„Ke stanovisku ministerstva jsme vznesli připomínky," reagoval starosta Martin S. Charvát. Tvrzení, že stavba je v poměrně dobrém technickém stavu, je podle starostových slov zcela v rozporu se statickým posouzením, které má městys k dispozici. Říká se v něm mimo jiné, že nosný krov je ve staticky nevyhovujícím, havarijním stavu. Technický stav objetu posudek hodnotí jako ohrožující zdraví a životy osob, neboť stavba hrozí zřícením.
„Tvrzení je v rozporu i se zprávou o stavebně technickém a mykologickém průzkumu krovu. Ta říká, že odborníci zjistili kritické poškození spodních částí v kontaktu se zdivem a prokázala se zde aktivní ložiska dřevokazných hub," připomíná starosta.

Problém s tvrzí ve velmi špatném stavu měli také v Nebovidech. Tam se však památky ujalo sdružení Nebovidská tvrz, vdechlo jí život a po částech postupuje v rekonstrukci. Aktuálně se opravuje střecha obytné budovy a vstupní brána. Na obě akce spolek získal dotaci. Pracovalo se dokonce i během víkendové akce Vánoce na tvrzi.