„Situace není jednoduchá a nebude - v celé ČR. Snažíme se o dílčí kroky v rámci nakládání s vodou, získali jsme dotaci “Dešťovka” na retenční nádrž na parkánech u chrámu sv. Bartoloměje, v projektu sportovní haly se také řeší akumulace dešťových vod,“ předeslal starosta Kolína Michael Kašpar.

Kromě toho Vodohospodářské sdružení Kolín společně s městem připravuje koncepční kroky, které povedou ke zlepšení situace v Kolíně a okolních obcích. „Připravuje se nový vodojem v průmyslové zóně, rozšíření vodojemu na Křečhoři, zároveň probíhají projekční práce na rozšíření prameniště Tři Dvory a rozšíření prameniště Veletov. Také probíhají práce na vodojemu Letiště a na aeraci na Vinici,“ popsal Michael Kašpar.

V Českém Brodě mají zpracovaný projekt Studie odtokových poměrů včetně návrhů možných protipovodňových opatření na území obce s rozšířenou působností, tedy pro spádové území Českého Brodu. Tento projekt řeší nejen protipovodňová opatření, ale i zadržování vody v krajině a tím boj proti suchu.

„Taktéž zpracováváme projekty na stavební práce, aby dešťové vody byly v maximálně možné míře zasakovány, a připravujeme i oddělenou kanalizaci vod dešťových a vod splaškových,“ řekl starosta Jakub Nekolný. Plánované nové veřejné budovy, tedy mateřská škola a přístavba základní školy, jsou již podle jeho slov projektovány včetně modrozelené infrastruktury.

Kromě velkých akcí je třeba myslet i na relativní drobnosti, jakými je třeba údržba zeleně. Podobně jako v ostatních městech také například v Pečkách sekají trávu na vysoko. Potvrdila to starostka Alena Švejnohová. „Připravujeme studii revitalizace Mlýnského náhonu, pracujeme na systému hospodaření s dešťovou vodou z městských objektů,“ popsala další kroky v boji se suchem.

Podle jejích slov město také pořídilo zavlažovací vaky pro zálivku stromů a v lipové aleji na Tř. Jana Švermy zabudovalo zavlažování. „Revitalizujeme rybník Benešák a zpracováváme projektovou dokumentaci na úpravnu vody tak, abychom plně využili vlastní vodní zdroj. Pracujeme na projektové dokumentaci rozšíření zeleně v Pečkách a podporujeme občanské výsadby,“ dodala starostka Peček.

Jaké to je, když člověk doma otočí kohoutkem a nevyteče ani kapka vody, si zrovna před několika dny vyzkoušeli na vlastní kůži obyvatelé Doubravčic. Došlo totiž k obrovskému odběru z vodojemu a přítok vody, kterou obec nakupuje z Kolína, nestačil. Aby se vodovod nezavzdušnil, musela ho obec několikrát vždy v deset hodin večer uzavřít a vodu pustit zase až ráno. Situace se tím stabilizovala, vodojem se doplnil.

K enormnímu výkyvu došlo shodou několika okolností. Jednou z nich bylo právě sucho, kdy se zvýšila potřeba vody na zalévání, dochází k napouštění bazénů, hasiči také čerpali vodu z hydrantů na hašení požáru v lese, přijíždějí chataři a svou roli sehrála i současná situace kolem koronaviru - obyvatelé dbají zvýšené hygieny a také jsou zkrátka převážně doma.