Jen něco přes deset kilometrů od sebe najdeme na Kolínsku hned dvě takového velké akce – ve Vlčím dole u Zásmuk a v Molitorově u Kouřimi. Obě akce mají mnoho společného. Zůstaly takříkajíc na krku městům, která s tím v době provozu podniků neměla nic společného.

Po letech, kdy už podniky dávno neexistují, takže není komu uložit nápravná opatření, ani jedna městská kasa skutečně neměla na tak obrovské investice. A byly nutné, protože staré ekologické zátěže kousek za městem představovaly skutečné nebezpečí pro zdraví lidí. V obou případech se městům nakonec podařilo získat dotace a zahájit sanační práce, jejichž délka se počítá na roky.

Problém Vlčího dolu, mimochodem nádherné přírodní lokality, vznikl v 70. letech, kdy tam někdejší národní podnik Astrid, který se zabýval výrobou vanilky, vyvážel průmyslový odpad. Mezi ním i odpadní vodu. Zbyly nádrže plné chemikálií, které se dostaly do povrchových i spodních vod a začaly se vyplavovat do okolí. Dodnes je v této lokalitě vanilka cítit. Nejde ale o romantikou Vánoc vonící vanilkové rohlíčky, nýbrž o vanilkové toxiny.

V rámci stavebně sanačního čerpání bylo do současné doby zlikvidováno už 5,2 tuny absorpčních činidel, podzemní jímky již byly odstraněny. Kolem skládky se vybudovala betonová vana, speciální vrtná souprava se prokousala do hloubky až 20 metrů, tedy tam, kde už by chemikálie neměly prosakovat. Odčerpávání bude pokračovat dál, sanace by měla být hotová do září příštího roku. „Po ukončení sanace bude ještě dva roky probíhat monitoring,“ připomněla starostka Zásmuk Marta Vaňková.

V nedalekém Molitorově, který je součástí města Kouřim, stojí za ekologickou zátěž někdejší státní podnik Strojobal. Pravděpodobně při nesprávné manipulaci s odmašťovadly a čisticími prostředky při provozu strojírenského závodu se do okolí dostaly chlorované uhlovodíky, kterými se kontaminovala půda i podzemní vody. Uhlovodíky se tak začaly šířit a dostaly se až k jímacímu vrtu kouřimského vodovodu.

I v Molitorově už sanace běží, mohutně se odčerpává a čistí se podzemní vody, dochází i k odsávání a čištění kontaminovaného půdního vzduchu. Čerpáním kontaminovaných podzemních vod metodou strippingu bylo odstraněno už více než 13 tun těkavých chlorovaných uhlovodíků (ClU). Čerpáním kontaminovaného půdního vzduchu metodou ventingu pak cca 35 tun ClU. Úhrnem od začátku sanace včetně odtěžby kontaminovaných zemin bylo odstraněno 146 tun těchto látek.

„Jsem moc ráda, že město takovou akci realizuje. Není to jen pro nás, ale i pro další generace,“ shrnula starostka Kouřimi Zuzana Chmelová. Ukončení sanace se plánuje na konci roku 2023.