Rozpočet 2018 – co nás čeká?

Z mnoha různých racionálních důvodů v letošním roce nejdeme cestou rozpočtového provizoria (schvalování rozpočtu v lednu), ale s návrhem rozpočtu již v prosinci roku 2017. Budeme tedy komplexně připraveni na výrazný proinvestiční rozpočet pro rok 2018 již od 1. ledna. Bude jiný od rozpočtů v předchozích letech? Ano, bude ke Kolínu štědrý a maximálně nakloněný investicím do veřejného prostoru.

Pokračujeme na nastartovaných rekonstrukcích, opravách, podařilo se nám sehnat velké množství dotačních finančních prostředků, díky nimž se rozjely nebo rozjedou velké investiční akce, které bychom si bez nich nemohli dovolit. V prvé řadě bych rád všechny poprosil o shovívavost a toleranci při naplánovaných rekonstrukcích. Je třeba říci, že Kolín má stále ještě velký dluh (484 mil. Kč), který se podařilo za posledních 7 let snížit o více než 500 milionů. Stále ovšem v roce 2018 zaplatíme na dluhové službě 77 mil. Kč!

Příjmy

Novela zákona o rozpočtovém určení daní přinesla polepšení všem obcím, bohužel, jak to v naší republice bývá, téměř všechny zvýšené náklady na úřad, které stát obcím nařídí, přenáší ve velké míře i finančně bez toho, aby jim zvýšené náklady kompenzoval.

Další pokles zaznamenají kapitoly příjmů z hazardu. Ty postupně klesají tak, jak se omezuje počet heren ve městě. Od 1. 1. 2017 vešla v účinnost obecně závazná vyhláška města o regulaci provozování loterií a jiných podobných her. I když tato vyhláška zakazuje provozování veškerých VHP (výherní hrací přístroje) a VLT (video-loterijní terminály) na území města Kolína. Není ovšem vše v rukou města. VLT povoluje Ministerstvo financí a jedině to může odebrat licenci na provoz VLT. Ministerstvo již zahájilo správní řízení s provozovateli VLT o ukončení povolení, ovšem než rozhodnutí o ukončení provozu nabude právní moci, uběhne nějaký čas. Ovšem v současné době na území města již nepůsobí ani jeden automat VHP a automatů VLT je již méně než 40. To je z více než 200 přístrojů pokles velmi výrazný, a bude pokračovat dále.

Investiční přijaté dotace jsou do rozpočtu nasazeny jen ty, které jsou odsouhlaseny, anebo ty, o kterých víme, že jejich přiznání je velmi pravděpodobné. To, že oproti roku 2017 se jedná o další navýšení přijatých investičních dotací o cca 72 mil. Kč, svědčí o dobré a systematické práci Odboru dotací a veřejných zakázek a i o skutečnosti, že několik let připravované investiční akce se v roce 2018 začnou realizovat, případně již dokončovat.

Z významných dotací to jsou například na modernizaci autobusového nádraží (50 mil. Kč), dotace na výstavbu nového pavilonu  MŠ Chelčického (11 mil. Kč), stavební úpravy v areálu chrámu svatého Bartoloměje (60 mil. Kč), podzemní kontejnery (8 mil. Kč), pořízení popelnic na plast pro občany (2 mil. Kč), zateplení bytového dobu Benešova (6 mil. Kč), odbahnění Haltýře (2 mil. Kč) a další. Pro rok 2018 je naplánován příjem z evropských a státních dotací na více než 150 mil. Kč!

Investiční výdaje

Investiční výdaje do majetku města pokrývají zejména potřeby rekonstrukcí kanalizací, komunikací, chodníků, veřejného osvětlení, ale i opravy městských budov, bytových domů, škol, školek, sportovišť a obecně veřejného prostoru. Předpokládaná investiční náročnost akce, které ještě nejsou vysoutěženy výběrovým řízením, je v rozpočtu koncipována na základě projektantských cen, případně odborných odhadů a ze zkušenosti se výběrovým řízením často výrazně poníží.

Rekonstrukce ul. Okružní (mezi Tovární a Mnichovickou) – 5,6 mil. Kč - projekt na rekonstrukci vozovky, chodníků, VO (veřejného osvětlení), zeleně a časti kanalizačního řadu a byl vysoutěžen zhotovitel. Realizace proběhne v jarních měsících.            

Rekonstrukce ul. Pražská (od nám. Rep. k Modrému bodu) vč. cyklostezky – 26 mil. Kč - v roce 2016 proběhla architektonická soutěž. Vítěz soutěže byl zároveň zpracovatelem projektové dokumentace. V rámci akce bude opraven povrch komunikace, chodníky, veřejné osvětlení, bude revitalizována veřejná zeleň a přibude cyklostezka. Ke konci roku 2017 VHS provádí rekonstrukci vodovodního řadu. Předpoklad zahájení prací je duben 2018 a ukončení říjen 2018.

Rekonstrukce ul. Bachmačská vč. VO, kanalizace – 5,1 mil. Kč - bude zahájena v lednu/únoru 2018.

Rekonstrukce ul. Masarykova - kruhové objezdy – 18,8 ml. Kč - záměrem je přebudovat stávající provizorní kruhové objezdy na pevné. Zároveň bude revitalizována zeleň uprostřed kruhových objezdů. Akce byla zahájena v listopadu 2017 první etapou a to od kruhového objezdu s ulicí Benešova po kruhový objezd s ulicí Tyršova. Celá akce by měla být hotova do konce května 2018.

Rekonstrukce ul. Na Magistrále – 11 mil. Kč - součástí je rekonstrukce kanalizace a komunikace. VHS provede rekonstrukci vodovodního řadu. Akce by měla být zahájena na jaře 2018 a ukončena v podzimních měsících 2018

Rekonstrukce ul. Kolínská, Kolín – Sendražice – 0,5 mil. Kč - bude vyměněn povrch části komunikace a bude se řešit odvod dešťové vody. Předpoklad zahájení v létě 2018.

Rekonstrukce ul. Nerudova vč. Kanalizace – 5 mil. Kč - projekt na rekonstrukci vozovky, chodníků, zeleně, kanalizační řadu a VO. Realizace se předpokládá zahájit v jarních měsících.

Rekonstrukce ul. Ratibořská – 2 mil. Kč – měla by být zrealizována do května 2018. Bude zrealizován nový povrch komunikace společně s veřejným osvětlením a revitalizací zeleně. Zároveň společnost VHS provede rekonstrukci vodovodního řadu.

Rekonstrukce ul. Slovenská vč. VO – 5 mil. Kč - předpoklad zahájení je v jarních měsících 2018.

Cyklostezka Třídvorská – 3,3 mil. Kč - záměrem je vybudovat propojení cyklostezky na ulici Okružní s cyklostezkou na ulici Třídvorská. Již proběhla vynucená přeložka parovodního kanálu a další práce budou pokračovat až po rekonstrukci kanalizačního a vodovodního řadu v ulici.           

Lávka přes Polepský potok – 1 mil. Kč - jedná se o opravu stávající lávky v zahrádkářské kolonii. Lávku používají nejen chodci, ale jezdí přes ni i motorová vozidla. Byl vyhotoven statický posudek lávky a na základě toho byla lávka uzavřena. Bylo nutné vypracovat studii, ta byla vyhotovena a prokázala, že je výhodnější postavit novou lávku.

Modernizace autobusového nádraží – 49 mil. Kč - investice se již připravuje od roku 2013, kdy probíhala příprava technických podkladů. V průběhu roku 2016 proběhla soutěž na dodavatele a byla podána žádost na dotaci z IROP - Integrovaný regionální operační program. Dotace byla přiznána v maximální možné výši. Realizace byla zahájena v jarních měsících roku 2017. Je dokončena první etapa výstavby – ulice Rorejcova včetně části přednádražního prostoru. Etapa byla předána do předčasného užívání. Předpoklad ukončení akce v září 2018.

Kanalizace ul. Horského – 1,4 mil. Kč - zahájení stavebních prací se předpokládá na podzim 2018.

Kanalizace ul. J. Suka – 2,1 mil. Kč - předpoklad akci dokončit do konce roku 2018.

Kanalizace ul. U hřiště (komunikace, VO) – 2,5 mil. Kč - řeší se majetkoprávní vztahy. Proto prozatím nemohlo být vydáno stavební povolení. Po dořešení situace bude akce zahájena.

Kanalizace ul. Písečná – 6 mil. Kč – součástí akce je výměna kanalizace, komunikace a VO. Je předpoklad akci ukončit ke konci roku 2018

Kanalizace ul. Nad Zastávkou, Kollárovo nám. – 1 mil. Kč - jedná se o kompletní výměnu kanalizační stoky.

Kanalizace ul. Kouřimská – 5,7 mil. Kč - kompletní výměna kanalizační stoky společně s novým předlážděním komunikace a úpravou veřejného prostranství včetně veřejného osvětlení. Jedná se o část ulice Kouřimské, od Karlova náměstí po ulici Karolíny Světlé. Realizace započne, jakmile dovolí klimatické podmínky.

Kanalizace Třídvorská – 26 mil. Kč - výměna dosluhující části kanalizačního řadu před opravou povrchu v budoucnosti. V roce 2017 byl vysoutěžen zhotovitel a je podána žádost o vodoprávní povolení. Akce bude zahájena po rekonstrukci vodovodního řadu, kterou provede VHS Kolín.

Kanalizace ul. Zlatá – 2,8 mil. Kč - kompletní výměna kanalizační stoky společně s novým předlážděním pěší komunikace a další úpravou veřejného prostranství.

Kanalizace Zibohlavy včetně přivaděče do Radovesnic - v roce 2008 byla zpracována PD na kanalizaci Zibohlavy a přivaděč do Kolína. Byla podána žádost o dotaci, která nebyla přidělena. Od té doby se hledalo variantní řešení, které je v současné době, po dohodě s dotčenými obcemi, připraveno. Obec Radovesnice zajistí projekt a realizaci přivaděče do Kolína. Město zrealizuje odkanalizování příměstské části Zibohlavy a postaví přivaděč do Radovesnic. V roce 2017 byla tedy zhotovena nová PD, bylo zažádáno o územní rozhodnutí a v lednu bude podána žádost o dotaci.

Kanalizace ul. Tůmova – 4 mil. Kč - součástí rekonstrukce je kanalizace a povrchy komunikace. Je předpoklad akci ukončit ke konci roku 2018

Odstranění sedimentu rybník Haltýř – 3,7 mil. Kč - jedná se o dotační akci, při které budou odstraněny sedimenty z rybníka a zároveň proběhnou stavební úpravy hráze s cílem zajištění stability objektů hráze. Probíhá zpracování PD, která měla být hotová v červnu 2017. Na základě nepředvídatelných skutečností bylo provedeno další šetření a došlo k prodloužení termínu pro předání PD do 15. 2. 2018. V důsledku toho jsme požádali o prodloužení termínu podání žádosti o dotace do 31. 5. 2017. Žádosti bylo vyhověno.

Investiční a neinvestiční výdaje do MŠ – 17 mil. Kč - nejvýraznější akcí je dostavba MŠ Chelčického. Bude vybudován nový pavilón, který navýší kapacitu o 14 míst. Do nově vzniklých prostor se tak budou moci kompletně přestěhovat děti i z odděleného pracoviště Štítného a tím se bude moci navýšit kapacita jeslí. Další významnou akcí je vybudování tělocvičny v MŠ Bezručova. Tělocvična se vybuduje ve stávajících nevyužívaných prostorách. V MŠ Sendražice dojde ke kompletní výměně podlahové krytiny jak na chodbách, tak ve třídách. Další investice jsou připravovány dle požadavků samotných MŠ.

Investiční a neinvestiční výdaje do ZŠ a ZUŠ 16,8 mil. Kč - pro rok 2018 se počítá s dalšími výraznými opravami ve školách. Jedná se například o přípravu rekonstrukcí jídelny ZŠ Bezručova, Ovčárecká a Kmochova. Bude propojena hala BIOS přímo s pavilonem ZŠ Prokopa Velikého, proběhne kompletní rekonstrukce WC v ZŠ Ovčárecká, výměna oken v ZŠ Sendražice, rekonstrukce venkovních hřišž ZŠ Masarykova a mnoho dalších investic dle požadavků samotných ZŠ.

Gymnázium – rekonstrukce fasády, plotu a parteru – 11 mil. Kč – jedna z nejkrásnějších kolínských budov projde po mnoha letech rekonstrukcí. Bude opravena fasáda, plot kolem celého areálu a s krajinářskými architekty řešíme návrh parteru (prostoru před gymnáziem) a proměny tohoto parčíku v příjemné místo, které by navrátilo prostoru důstojnost, který měl v 1.polovině 20.století.

Městský společenský dům – výměna klimatizace – 3,1 mil. Kč – v „kulturáku“ chceme dokončit kompletní rekonstrukci. V posledních letech došlo k zateplení a výměně oken, v letošním roce byly po dlouhých letech rekonstruovány a zpřístupněny terasy a v roce 2018 bude vyměněna klimatizace, která zajistí mnohem větší komfort při koncertech, plesech a dalších akcích.

Stavební úpravy v areálu kostela sv. Bartoloměje – 62 mil. Kč - společně s Římskokatolickou církví město Kolín pracuje na projektu Revitalizace a otevření celého areálu chrámu svatého Bartoloměje včetně vnějších zelených parkánů. Dotace na akci byla přiznána v květnu 2017. Po dokončení akce bude areál včetně dosud nepřístupných míst zpřístupněn veřejnosti a zároveň veškeré interiéry získají edukativní obsah.

Zámek - oprava fasády západní křídlo zámku – 3,5 mil. Kč - v roce 2017 proběhla 1. etapa, kdy byla provedena fasáda objektu ze západní strany. Pro rok 2018 se počítá s úplným dokončením fasád na objektu.

Sportovní hala Borky (projekt, příprava) - 1,8 mil. Kč  - na základě žádostí sportovních klubů, které nemají kde trénovat a hrát svá soutěžní utkání, a musí tak dojíždět do jiných měst, byla vytipována lokalita pro tréninkovou sportovní halu a to v Borkách u tenisových kurtů. V roce 2017 došlo k vynětí pozemku z lesního fondu, byla vypracována architektonická studie a bylo zadáno vypracování PD. PD by měla být hotova v srpnu 2018 včetně stavebního povolení. Pro realizaci chceme využít dotační titul MŠMT.

Skatepark v Kolíně – 2,5 mil. Kč – rekonstruovaný skatepark bude rozšířen a umístěn pod Novým mostem. Je již zpracován záměr, zpracovává se PD a realizace proběhne v letních měsících 2018

Husova - úprava venkovních prostor - v průběhu roku na základě architektonické soutěže bude realizován vítězný návrh na celkovou rekonstrukci venkovních prostor objektu Husova 110 – 113, který bude navazovat na rekonstrukci venkovních prostor za městskou knihovnou.

Nákup a rekonstrukce ubytovny v rámci města Kolína – 5 mil. Kč - v roce 2018 proběhne v souladu s PD a dotačními podmínkami rekonstrukce osmi bytových jednotek. Ukončení na jaře 2018

Benešova 642 - 644, 773, 774 - rekonstrukce elektrorozvodů – 14 mil. Kč - bude provedena kompletní výměna hliníkových elektrorozvodů v objektu.

Smetanova 764 – Poliklinika – 4,3 mil. Kč - objekt a okolí objektu Polikliniky budou nadále modernizovány, úprava venkovních prostor bude provedena na základě architektonické studie zpracované ve spolupráci s architektem města.

Veřejné osvětlení - ul. Okružní – 2,4 mil. Kč - Realizace akce se předpokládá na jaře roku 2018.

Veřejné osvětlení - ul. Ovčárská ke Koramu – 4,5 mil. Kč - akce byla rozdělena na tři etapy a první etapa od Náměstí Svobody k nadjezdu je hotova. Další dvě etapy budou soutěženy na jaře roku 2018

Městský hřbitov - na městském hřbitově je naplánována řada akcí, které mají za cíl zvýšit společenskou hodnotu městských pietních míst. Nejdůležitější investicí bude úprava vnitřních prostor. V roce 2018 bude upraveno zázemí tak, aby hosté měli větší komfort. Úprava samotné obřadní síně a přilehlého venkovního prostoru se plánuje na rok 2019.

Pořízení popelnic na plast pro občany – 2,5 mil. Kč - v zájmu zvýšení třídění odpadu bylo rozhodnuto o pořízení žlutých (240 l) popelnic na plast, které budou mít občané města u svých domů, aby mohli efektivněji třídit odpad. Bylo zažádáno o dotaci, která byla městu přiznána na podzim 2017. Distribuce zdarma proběhne na jaře 2018.

Podzemní kontejnery na separovaný odpad II. Etapa – 9 mil. Kč - bylo vytipováno a i vyprojektováno dalších devět míst pro umístění kontejnerů na separovaný odpad. Dotace byla přiznána na podzim 2017, proto realizace akce byla posunuta na rok 2018.

Návrh rozpočtu na rok 2018 je velmi ambiciózní. Osobně bych byl velmi rád, aby se z daného podařilo realizovat co možná největší množství investic, o to se samozřejmě budeme snažit. Dát dohromady rozpočet pro město velikosti Kolína není vůbec jednoduchá věc, v letošním roce, kdy se nám sešly požadavky na rozpočet, jsme začínali zhruba 350 mil. Kč v mínusu.

Tím bych chtěl říci, že se rozpočet snažíme sestavit opravdu maximálně zodpovědně. Není bohužel možné vyslyšet všechna přání ihned, ale snažíme se, aby se zejména komunikace a chodníky opravovaly výrazně plošněji, byť stále jsme velmi limitováni splácením sluhu města. Za zmínku jistě stojí pokračující velmi výrazná podpora sportu a sportovních klubů,m kde se jako měst nacházíme dlouhodobě ve špičce, co se podpory v obdobně velkých městech v ČR týče. Celý rozpočet je samozřejmě k dispozici na webových stránkách města a je velmi podrobný. Důležitým faktem je již 7 let to, že se město Kolín nijak nezadlužuje, naopak, splácí své dluhy.

Přeji nám všem, abychom měli radost z věcí, které se úspěšně podaří realizovat.

Michael Kašpar, I. místostarosta města