Jaké kroky společnost připravuje?
Od roku 2024 bude zákaz skládkování směsného komunálního odpadu. Občas se v médiích i ve slovech některých politiků objevuje informace, že to bude plošný zákaz skládkování, ale týká se skutečně jen směsného komunálního odpadu. Díky vlastnické struktuře společnosti, kterou máme nově, jsme schopní přeorientovat se dle aktuálního vývoje legislativy, ať už se jedná o větší podíl třídění a opětovného využití odpadů, či na energetické využívání odpadu. Odpad je strategická surovina, která obsahuje řadu využitelných složek, takže vítáme i snahy o recyklaci tohoto odpadu. Je třeba říci, že v tuto chvíli na celém území republiky probíhá schvalování plánů odpadových hospodářství jednotlivých krajů a my musíme počkat, jak bude tento dokument vypadat. Od toho se budou odvíjet naše další kroky, co se týče konkrétních zařízení a dalšího postupu.

Energetické využití znamená spalovny, mělo by jich tedy přibýt?
Energetické využití nejsou pouze spalovny, ty jsou samozřejmě i součástí plánů několika krajů, ale energetické využití po vyseparování jinak využitelných složek je také jako tuhé alternativní palivo, takzvané tapky

Co se ze směsného komunálního odpadu nejčastěji recykluje?
Ve směsném komunálním odpadu je stále velké množství plastů, které lze vytřídit, dále železné a neželezné kovy, dá se vytřídit i biologická složka, která by ani neměla být ukládána na skládkách, ale měla by končit v zařízeních pro využití biologicky rozložitelných odpadů. Tímto směrem uvažuje i Evropská unie, která připravuje tzv. oběhové hospodářství, kdy Evropa je závislá na dovozu strategických surovin a cílem je předcházení vzniku odpadu i vytřídění využitelných složek ze směsného komunálního odpadu, kterých je tam stále spousta.

Budete občany více vést k tomu, aby třídili?
V ČR se obecně třídí hodně, ale spíše se jedná o podniky a motivaci už při výrobě. Také o to motivovat lidi, aby, co se týče obalů, nakupovali zboží, které má menší obaly apod. Ale to je dlouhodobý proces, kdy se bude začínat u výrobců a původců odpadu.
Máte informace, zda se chystá výstavba nové spalovny ve Středočeském kraji?
Zatím nevíme, jak bude vypadat plán odpadového hospodářství Středočeského kraje. Tyto plány by měly být schváleny do konce února.

Jistota pro Kolín

Nakládání s komunálním odpadem bude v Kolíně i po roce 2024 řešit nikoli město, ale AVE. „S městem Kolín máme smlouvu do roku 2032, takže naší povinností je zajistit podle legislativy platné v té době uložení nebo zhodnocení odpadu tak, jak bude stanoveno plánem odpadového hospodářství. Pro město je to tedy jistota, že bude mít své odpadové hospodářství řádně zajištěno i po roce 2024," dodala jednatelka AVE Kolín Věra Suchomelová.