K významné události přijel do Rostoklat dokonce sám arcibiskup pražský, kardinál Dominik Duka. Co ale předcházelo desetileté rekonstrukci, a jaký byl její průběh?

Od 70. let opuštěný

Původně zarostlý kostel byl přebytečným majetkem římskokatolické církve s farností v Českém Brodě, která jej nevyužívala. K posledním bohoslužbám zde docházelo v sedmdesátých letech, a po Sametové revoluci se na kostel zaměřili zejména zloději. Po poslední velké krádeži v roce 1998, kdy se výtržníci nebáli odnést dřevěný inventář i vzácné obrazy, se schýlilo arcibiskupství k převozu cenností do depozitáře.

Během roku 2008 jednala obec Rostoklaty o předání kostelu do vlastnictví obce, a zadařilo se. „Pro paní starostku Radku Novákovou byl hlavní cíl jasný - zrekonstruovat kostel a poskytnout ho veřejnosti," zmínil se spisovatel, publicista a kronikář obce Jan Psota, který se v novém zrodu kostela také angažoval.

Deset let oprav

Započal tak desetiletý proces oprav i žádostí o financování projektu s názvem „Rekonstrukce kostelu sv. Martina v obci Rostoklaty“.

Celková obnova byla spolufinancována Evropskou unií z Evropského zemědělského fondu pro rozvoj venkova v rámci opatření Ochrana a rozvoj kulturního dědictví. Finance poskytlo také Ministerstvo kultury ČR z programu Záchrany architektonického dědictví. Součástí rekonstrukce bylo například odvlhčení zdí kostela, oprava ohradní zdi, obnova vnějšího pláště i restaurování interiéru.

Díky úsilí starostky Rostoklat a mnoha dalších zúčastněných se tak kostel sv. Martina dostal do nové, zrekonstruované podoby a může být k dispozici návštěvníkům. „Chtěli bychom navázat spolupráci s římsko-katolickou církví, která by v budoucnu zajišťovala kostelní mše,“ informovala starostka Radka Nováková.

„Přece jen je to prostor kde se lidé mohou scházet, a to nejen k bohoslužbám či za náboženskými účely, ale i ke koncertům, výstavám či k vítání občánků, o jejichž organizaci do budoucna uvažujeme,“ doplnil Jan Psota.

Významný nález

K znovuobnovení kostela se váže i zajímavá událost. V počátcích, v roce 2009 byla sesazována barokní báň s lucernou věže, za účelem nového oplechování v místní vesnici. Při této příležitosti se objevily v makovici kostela dvě pamětní schránky s listinami, kdy nejstarší byla až z roku 1795 a nejmladší z roku 1930. Listiny obsahovaly poselství z Rostoklat i z okolních vesnic – Limuzy a Nová Ves II.

Ve snaze o udržení tradice se původní listiny nechaly zrestaurovat a dodatečně se k nim dala zhotovit také novodobá poselství. Za jejich vznikem stáli Jan Psota za obec Rostoklaty a Helena Vujkovičová za obec Limuzy. Listiny pak byly v roce 2009 uloženy společně s pamětními mincemi, s fotografií zastupitelstva i s měsíčníkem „Rostoklatský zvěstovatel“ do pamětní schránky a vráceny zpět do makovice.

Datové body průběhu rekonstrukce

2009 – Oprava ohradní zdi kostela - 90% z Ministerstva kultury ČR, 10% obec Rostoklaty

2011 – Statické zajištění zdiva a odvhlčení kostela, výše dotace: 630.000 Kč

2012 – Obnova truhlářských prvků kostela, výše dotace: 420.000 Kč

2013 – Obnova vnějšího pláště kostela, výše dotace: 400.000 Kč

2014 – Obnova vnějšího pláště kostela a dokončení odvlhčení, výše dotace: 405.000 Kč

2015 – Celková rekonstrukce objektu, restaurování interiéru kostela, výše dotace: 900.000 Kč

2016 – Rekonstrukce objektu, obnova interiéru, restaurátorské práce, výše dotace: 800.000 Kč

2017 – Rekonstrukce objektu, obnova interieru, restaurátorské práce, výše dotace 850.000 Kč

2018 - Rekonstrukce objektu kostela, obnova interiéru, restaurátorské práce, výše dotace: 700 000

Celková výše dotací: 5.105.000 Kč