V prvním termínu pro podání přehledu závazném pro ty OSVČ, kterým daňové přiznání nezpracovával daňový poradce, tak bylo podáno celkem 84 procent přehledů. Ke 30. dubnu 2007 pracoviště ČSSZ evidovala celkem 908 092 OSVČ, které vykonávaly činnost.

OSVČ podávaly přehledy převážně osobně, poštou nebo prostřednictvím podatelny na papírových formulářích. Již druhý rok ale umožňuje ČSSZ využít také elektronické podání (e - Podání) prostřednictvím Portálu veřejné správy (PVS). ČSSZ obdržela celkem 366 aktuálních přehledů elektronicky.

V souvislosti s chybami, které se vyskytují při podání přehledu, Česká správa sociálního zabezpečení upozorňuje OSVČ, které budou podávat přehled v dalších termínech, aby si dávaly pozor:

- pokud vykonáváte samostatnou výdělečnou činnosti vedlejší (SVČ), je třeba důvody této SVČ doložit nejpozději spolu s přehledem, to znamená předložit například potvrzení o výši dosažených příjmů ze zaměstnání, potvrzení o studiu nebo o tom, že má OSVČ nárok na rodičovský příspěvek. Pokud tak neučiníte, vznikne vám povinnost platit roční pojistné na důchodové pojištění, přičemž k pozdějšímu doložení nelze přihlédnout,

- zahájení samostatné výdělečné činnosti je třeba příslušné správě sociálního zabezpečení oznámit do osmého dne měsíce následujícího po měsíci, v němž jste zahájil/a činnost, nikoliv až s podáním přehledu,

- přehled je třeba vyplnit ve všech povinných řádcích, tedy v těch, kde je OSVČ povinna uvést požadované údaje,

- pokud s vámi při samostatné výdělečné činnosti někdo spolupracuje, je třeba do Přehledu uvést údaje o této osobě,

- je třeba vyplňovat údaj o určeném vyměřovacím základu, který má vliv na výši budoucí důchodové dávky. Výši určeného vyměřovacího základu si stanovuje sama OSVČ, při jeho stanovení může jít nad rámec vypočteného vyměřovacího základu a může si určit až částku 486 tisíc korun.

- v přehledu nezapomínejte na datum a podpis.

Další termín podání Přehledu za rok 2006 je 30. červenec 2007. Závazný je pro ty OSVČ, kterým daňové přiznání zpracovává daňový poradce, pokud tuto skutečnost doložily příslušné OSSZ/PSSZ. V případě, že OSVČ není povinna podávat daňové přiznání, musí přehled podat nejpozději do 31. července 2007.

Přehled o příjmech a výdajích za rok 2006 je rovněž možné podat do jednoho měsíce po uplynutí lhůty, kterou byla finančním úřadem prodloužena lhůta pro odevzdání daňového přiznání. Finanční úřad může na žádost plátce daně, jeho daňového poradce, či z vlastního podnětu lhůtu pro podání přiznání prodloužit zpravidla nejdéle o tři měsíce. Pouze v odůvodněných případech (například jsou-li součástí příjmů i příjmy zdaňované v zahraničí) může být lhůta prodloužena až o deset měsíců.

Jestliže OSVČ přehled o příjmech a výdajích nepodá včas nebo vůbec, může jí OSSZ/ PSSZ uložit pokutu až 20 000 korun nebo - při opětovném nesplnění povinnosti – až do výše 100 000 korun. Případně může OSSZ/PSSZ stanovit pojistné v pravděpodobné výši. Stanovení pravděpodobné výše pojistného však nezbavuje OSVČ povinnosti podat přehled.