1 - při rozdělávání ohně v žádném případě nepoužíváme hořlavé kapaliny a jiné snadno hořlavé látky.

2 - při založení ohniště musíme dodržet dostatečné bezpečné vzdálenosti od budov, lesních porostů a dalších snadno hořlavých objektů, příkladně od lesních porostů je stanovena bezpečná vzdálenost minimálně 50 metrů, kterou je nutné zohlednit v případě silného větru.

3 - oheň se nesmí rozdělávat ve vysoké suché trávě, ohniště musí být ohrazeno kameny, případně strhnout drn a drny vystavět okolo ohniště.

4 - každé pálení musí být organizováno tak, aby bylo bezpečné a aby na dostupném místě byly k dispozici základní hasicí prostředky.

5 - u pálení ohně by měla být přítomna alespoň jedna osoba starší 18 let.

6 - je nutné respektovat základní ustanovení, že oheň nesmí být ponechán bez dozoru do doby jeho prokazatelného uhašení.

7 - každý občan, což vyplývá ze zákona, se musí chovat tak, aby nezapříčinil vznik požáru.

8 - každé pálení ohňů musí být ohlášeno nejbližší stanici HZS s uvedením místa, osoby zodpovědné za organizaci a doby pálení.

9 - příslušný obecní úřad má v pravomoci stanovit zásady bezpečného pálení ohňů.