Grantové řízení z Humanitárního fondu Středočeského kraje v sociální oblasti představuje důležitý nástroj sociální politiky Středočeského kraje. Jedná se o systém poskytování dotací na zajištění poskytování sociálních služeb (dle zákona č. 108/2006 Sb., o sociálních službách, v platném znění) poskytovatelům sociálních služeb na místní a regionální úrovni.

Přehled dotačních programů:

1. Program podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni poskytované zejména seniorům a osobám se zdravotním postižením (neinvestiční + investiční)

- z hlediska forem a typů sociálních služeb se jedná o sociální služby v souladu s typologií sociálních služeb dle zákona č. 108/2006Sb. o sociálních službách, v platném znění.

2. Program podpory rodiny (neinvestiční)

- důraz je kladen na zachování původní rodiny. Podporovány jsou zejména:

A. rodinné poradenství, sanace rodiny, doprovázení, terénní programy práce s rodinou, náhradní rodinná péče (podpora činností a vzniku zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, podpora zřizování nových zařízení pro výkon pěstounské péče osobami pověřenými výkonem sociálně-právní ochrany dětí).

B. zařízení služeb prevence sociálního vyloučení pro rodiče pečující o děti (podpora služeb rodičům pečujícím zejména o děti předškolního věku a podpora aktivního trávení volného času rodičů s dětmi jako prevence sociálního vyloučení - mateřská centra, centra pro rodinu, komunitní centra poskytující služby rodičům s dětmi předškolního věku a obdobná zařízení).

3. Program podpory aktivit v oblasti protidrogových služeb (neinvestiční a investiční)

- program je určen na poskytování sociálních a zdravotních služeb pro závislé a jejich rodiny ve Středočeském kraji. Jedná se zejména o kontaktní centra včetně víceúčelových lokálních služeb tzv. „drogových agentur“, programy „harm reduction“, terénní programy, rezidenční a resocializační programy terapeutické komunity, doléčovací programy a stacionáře, následná péče, ambulantní léčebné programy a substituční programy.

4. Program podpory aktivit v oblasti prevence kriminality (neinvestiční)

- program je určen na poskytování služeb sociální prevence na sekundární a terciární úrovni. Jedná se zejména o resocializační a integrační programy pro osoby vracející se z výkonu trestu, probační programy, programy azylových domů a domů na půl cesty, programy zaměřené na prevenci domácího násilí, odborné sociální poradenství pro oběti trestné činnosti.

5. Program podpory aktivit v oblasti integrace a vzdělávání romské menšiny a podpory terénní sociální práce ve vyloučených romských komunitách (neinvestiční)

- program je určen na projekty zaměřené na podporu integrace a vzdělávání romské menšiny a podporu terénní sociální práce v romských komunitách.

Konečný termín pro příjem žádostí je stanoven na 31. října. Více najdete na: www.kr-stredocesky.cz.

Zdroj: materiály tiskového oddělení Středočeského kraje