Byla to škola soukromá – dnes Odborná střední škola podnikatelská. Byla jiná svým vzdělávacím programem, především však atmosférou, partnerskými vztahy mezi učiteli a žáky. Byl tak naplňován slib daný rodičům, že jejich synové a dcery se budou v bezpečí školy vzdělávat a sebevědomě , ale s pokorou pracovat pro svou budoucnost.

Tvář školy je příznivě hodnocena Českou školní inspekcí a dalšími kontrolními orgány.

V posledních letech škola získává a obhajuje Certifikát kvality ISO 900l.

Je vysoko hodnocena odborná úroveň jednotlivých předmětů a tvůrčí přístupy učitelů i žáků k řešení problémových situací.
Výměny studentů se školami v zahraničí přispívají k zdokonalení v jazyce i k poznání jiných zemí. V letošním roce přispěli studenti k velmi dobré úrovni mezinárodního sympozia ve slovenských Nesvadech.

Základním metodicko výchovným postupem jsou velké celoškolní i drobné projekty v jednotlivých předmětech.

V posledních třech letech, více než dříve, škola reaguje na výzvy Krajského úřadu Středočeského kraje k určitým tématům ESF. Projekty byly přijaty a díky vyučujícím Ing. Jarošové, Ing. Kašparové, Ing. Černé, Ing. Jarošové, Mgr. Sklenářové a Mgr. Dalecké se podařilo školu nadstandardně vybavit učebními pomůckami, počítači, interaktivními tabulemi atd.

V současné době se realizují na škole tři projekty a to Moduly – cesta k racionálnější výuce, ICT pro učitele formou e- learningu a Kurz angličtiny pro nekvalifikované učitele na základních školách a pro učitele odborných předmětů na Odborné střední škole podnikatelské.
A ještě jedno novum na naší škole. Jsme nakloněni tomu, aby se u nás vzdělávali mladí lidé s handicapem a mimořádně nadaným prostor poskytujeme. Máme především talentované sportovce, fotbalisty.

Přijďte se do školy podívat a nasát přátelskou a rodinnou atmosféru!