„Někde se při třídění odpadu neplatí za svoz vůbec nic, někde se platí symbolický poplatek, někde dostávají občané za bioodpad např. kompost na zahrádku, prostě vše pro lidi, a tak se vyplatí třídit odpad. V Kolíně takové vymoženosti nejsou," soudí Stanislav Brzák.

Poukazuje, že kolínské AVE má stanovenou taxu, kterou bude vybírat bez ohledu na to, co v popelnici je. Lidé třídí odpad – papír, kartony, nápojové obaly, sklo, plasty, elektro součástky, baterie, dětem do školy víčka, alobal – a popelnice v pátek je poloprázdná.

„Někdy se ani nevyplatí ji vykulit na ulici, někdy se domluvíme se sousedem a naplníme jednu popelnici, abychom popelářům ušetřili práci. Díky třídění nejsme schopni za 14 dní naplnit 110 litrovou nádobu," popisuje Stanislav Brzák své zkušenosti.
Na dotaz, zda se vyplatí obyvatelům Kolína třídit odpad, reagovala tisková mluvčí Kolína Iva Blümelová.

„Pan Brzák má pravdu, že vyseparovaný odpad snižuje množství odpadů ukládaných na skládku, čímž by měla být také úhrada pro občana nižší. Jenže náklady na skládkovné netříděného odpadu stále rostou, a tak dochází k tomu, že město Kolín alespoň již třetí rok nezvyšuje úhradu vybíranou od občanů a zbývající část nákladů významnou částkou dotuje z vlastního rozpočtu. Snažíme se být k občanům vstřícní, již dva roky funguje svoz bioodpadu se zachováním stávajícího poplatku," uvedla.

Vždy začátkem roku je třeba uhradit poplatek za svoz odpadu. „Chtěli jsme pro letošní rok nechat odvážet komunální odpad pouze jednou za 14 dnů," říká Stanislav Brzák.

„To by ale AVE přišlo na mizinu, protože bychom určitě chtěli snížit na polovinu poplatek za svoz. Podle sdělení úřednice je odsouhlasen roční poplatek na osobu bez ohledu na to, zda je popelnice plná, nebo ne. A prý nejsme jediní, kdo by to chtěl. Po zaplacení nám vydala nálepku, na které je zaškrtnuta kolonka 1x týdně, i když je zde vytisknuta i možnost 1x za 2 týdny 
v sudý nebo lichý týden. Někdo by se nad tím pousmál, někdo by se rozčílil," uvedl Stanislav Brzák.

„V našem případě naštvaně rezignujeme na třídění odpadu, ať tedy za plný poplatek AVE zajistí odvoz plné popelnice. My alespoň nebudeme muset shánět místo v přeplněných kontejnerech a ušetříme za benzín," uvedl Stanislav Brzák.

„Odpad se třídit vyplatí, nejenom v Kolíně," reaguje na základní otázku občana společnost AVE Kolín. „Je na každém z nás, zda cítíme svou společenskou odpovědnost a zda ctíme i ekologický aspekt naší každodenní činnosti," říká jednatelka AVE Kolín Věra Suchomelová.

AVE Kolín: Netřídit znamená plýtvat

„Jak jistě každý ví, na rozdíl od směsného odpadu se vytříděný odpad znovu zpracovává, z tříděného materiálu se vyrábí i celá řada výrobků běžné denní potřeby. Ze směsného odpadu již nelze recyklovatelné materiály dodatečně vytřídit a většinou končí na skládkách či ve spalovnách. Třídit tedy rozhodně není zbytečné, ale naopak," vysvětluje jednatelka a dodává, že netřídit odpad, znamená plýtvat.

„I naše společnost považuje tento environmentální aspekt za velmi důležitý a vedle své úlohy svozové firmy se snaží v Kolíně plnit i své společenské poslání a utvářet ekologické povědomí občanů pořádáním akcí typu Recyklace hrou, Den otevřených dveří či participací na projektech s ekologickou tematikou jako je Den země, Výstava o životním prostředí apod," připomíná Věra Suchomelová.

Podle jejích slov co do nakládání s odpadem v obcích obecně platí, že za systém nakládání s komunálním odpadem je odpovědná obec, která určuje, jak má systém vypadat a fungovat. To znamená, obec určuje také to, kolik kontejnerů budou mít občané k dispozici, jak často se budou vyvážet apod. Obec také určuje výši poplatků za svoz odpadu.

„Myslíme, že v Kolíně se třídění odpadu systematicky podporuje, což dokládá i skutečnost, že v množství vytříděného odpadu je na tom podobně jako ostatní města v České republice – z celkového množství odpadu se vytřídí asi 15 %. Potěšujícím zjištěním je, že množství vytříděného odpadu každý rok roste," uvedla. Zatímco v roce 2014 se v Kolíně vytřídilo přes 780 tun odpadu, podle dostupných údajů za první tři čtvrtletí to za rok 2015 bude zhruba o 20 % víc, tedy kolem 940 tun. AVE Kolín tento vytříděný odpad vozí dále na třídící linku do Čáslavi, kde se dále ještě dotřiďuje, aby byl jako druhotná surovina lépe využitelný.

Město Kolín k 1. lednu 2016 schválilo cenu pro fyzické osoby za nakládání s komunálním odpadem ve výši 648 Kč ročně. „Podle informací, které jsou veřejně dostupné, výše tohoto poplatku odpovídá velikosti města i tomu, kolik odpadu se zde vytřídí a nijak se nevymyká z celostátního průměru," uvedla Věra Suchomelová.

Co ukládá zákon a říká vyhláška

Jak potvrdila mluvčí kolínské radnice Iva Blümelová, město Kolín svou vyhláškou musí v souladu se zákonem stanovit systém nakládání s odpady, které na správním území města vznikají. „Město je povinno zajistit místa pro odkládání odpadu produkovaného fyzickými osobami a zajistit místa pro oddělené soustřeďování složek komunálního odpadu – nebezpečných odpadů, papíru, plastů, skla, kovů a biologicky rozložitelných odpadů. Fyzické osoby jsou povinny v souladu s vyhláškou města komunální odpad třídit a odkládat odděleně na místa k tomu obcí určená," předeslala Iva Blümelová.

Jak dodala, poplatek za nakládání s odpadem, který občané hradí, je vždy stanoven na základě skutečných nákladů z předchozího roku a částečně je městem dotován. „Do nákladů předchozího roku se nezapočítává jen vývoz nádob od občanů, ale např. i vývoz odpadkových košů a úklid černých skládek. Občan, který má trvalé bydliště na území Kolína nebo se zde trvale či přechodně zdržuje, má povinnost zapojit se do stanoveného systému a dodržovat ustanovení vyhlášky o nakládání s komunálním odpadem na území města," připomíná mluvčí.