Prostorem kostela, ozářeným příjemnými paprsky listopadového slunce, zazněly nejprve tóny varhan a posléze i dalších nástrojů v rukách libenických dětí i jejich kamarádů z okolí. Skladby byly prokládané prezentací dětských dojemných i úsměvných odpovědí na anketu o vánocích.

V druhé polovině, po milých slovech paní farářky, pak děti jakožto sbor necvičených ale nadšených hlásků předvedli pásmo koled a spirituálů.
Diváci v počtu cca. 150 osob posléze před kostelem mohli zakoupením kornoutu vánočního cukroví a punče, podpořit dobrovolnou částkou peněz další zvelebování místního svatostánku.

Toto příjemné předvánoční setkání pořádá „Libenický okrašlovací spolek o.s.“ a zve Vás tímto na první adventní neděli v roce 2012, jakožto i na další akce pořádané spolkem.

Jana Buřičová
předseda
Libenického okrašlovacího spolku