S touto organizací škola spolupracuje už od loňského roku formou dlouhodobého programu. Program je určen žákům šestých až devátých tříd. Témata se přizpůsobují věku žáků a problémům, které řeší. V letošním školním roce blok pokračuje v šestých a sedmých třídách tříhodinovým interaktivním pásmem nazvaným prožitkový kurz primární prevence. Hlavním tématem je rizikové chování dospívajících se zvláštním důrazem na nebezpečí návykových látek