Kolínské zastupitelstvo v pondělí 20. září odpoledne schválilo nesouhlasné stanovisko a námitky k záměru těžit a posílá je na ministerstvo životního prostředí. S těžbou nesouhlasí ani vedení Týnce na Labem, zastupitelstvo se bude věci věnovat ve středu 22. září.

„Krásné lesy v okolí obce Jelen by měly být v budoucnu výrazně zasaženy. Je to naše blízké okolí, které dobře známe, které máme rádi, a chceme za něj bojovat! Nebude to jednoduché, bude to trvat, ale jdeme do toho,“ řekl starosta Kolína Michael Kašpar. Ten zároveň upozornil na petici, která je k podpisu v budově kolínské radnice. Lidé z Týnce ji pak mohou podepsat v lékárně u Zlatého lva. K dispozici jsou podpisové archy i v Konárovicích a Třech Dvorech.

Společnost České štěrkopísky vidí celou situaci jinak. František Jampílek ml. argumentuje prognózou České geologické služby, jež uvádí, že do šesti let skončí ve Středočeském kraji většina z téměř čtyřicítky současných pískoven a v příští dekádě už jich zůstane pouze pět. „To by mělo naprosto katastrofální dopady na středočeské stavebnictví, které zažívá dlouhodobý boom zejména kvůli rezidenční výstavbě s vazbou na pražskou aglomeraci,“ vysvětluje potřebnost těžby.

Záměr město napadá z celé řady hledisek. „Pro ochranu ovzduší a jeho kvalitu je třeba funkci lesa považovat za důležitou. Přesto je v dokumentaci vlivů záměru na životní prostředí uvedeno, že i po vykácení lesa je vliv na kvalitu ovzduší hodnocen jako nevýznamný,“ uvedl starosta Kašpar.

Z hlediska ochrany přírody a krajiny město považuje za nedostatečně zpracovaný zoologický průzkum. Dalším bodem je například zvýšený provoz nákladních vozidel nebo následná rekultivace území.

„Těžbou dojde k postupnému odtěžování stávajících převážně borových porostů, vzniknou rozsáhlé nezalesněné holiny. Každoročně by měla být tato plocha rekultivována. Plochy budou zalesňovány uměle. Nebude zde docházet k žádné přirozené obnově porostů, která je pro tuto lokalitu vhodná a velmi často uplatňována,“ podotýká se také ve vyjádření města Kolín, které v pondělí schválilo zastupitelstvo.

„Paradoxně by s koncem pískoven v kraji narostla i nákladní doprava, protože poptávka po stavebním materiálu zůstane přinejmenším stejná, a bude nutné jej přepravovat z větších vzdáleností za použití více vozidel. Otevření nového ložiska Týnec nad Labem – Jelen je tedy klíčové nejen kvůli udržení surovinové soběstačnosti na Kolínsku, ale také kvůli zachování rozumné intenzity nákladní dopravy v lokalitě,“ řekl František Jampílek ml. ze společnosti České štěrkopísky. close Lokalita Jelen, kde by se mohl těžit štěrkopísek. info Zdroj: Facebook/Michal Kašpar zoom_in Lokalita Jelen, kde by se mohl těžit štěrkopísek.

Těžaři poukazují i na nedobrý stav lesů na Jelenu. „Odborníci odhadují, že zde ročně odumře až deset procent dospělých borových stromů a až pět procent dospělých listnatých stromů. Mozaika obdélníkových ploch se stromy v řadách ani netvoří les v pravém slova smyslu, ale spíše monotónní plantáž, z níž spousta přirozených druhů lesních živočichů a rostlin dávno odešla. Území v současnosti disponuje velmi nízkou biodiverzitou,“ popsal Jampílek.

Slíbil, že les do dobré kondice vrátí samotná pískovna. Navržená rekultivace totiž podle něj počítá s opětovným zalesněním vytěženého území. V lokalitě by dále měly vzniknout až tři vodní plochy o velikosti do dvou hektarů.

Ložisko štěrkopísku v lokalitě Týnec – Jelen by mělo nahradit nedalekou pískovnu Veletov, která se již blíží hranici životnosti. K samotné těžbě, která by podle těžařů měla ideálně začít v roce 2023 nebo 2024, ale povede ještě dlouhá cesta. A není vůbec jisté, zda se termín za dva či tři roky vůbec dá stihnout.

Samotné ložisko je v dokumentech zaneseno od roku 1970 a patří mezi takzvaná výhradní ložiska, kde je majitelem stát a těžební firma získává licenci k těžbě. Kromě posudku vlivu na životní prostředí, které teď má na stole ministerstvo životního prostředí, musí České štěrkopísky získat souhlas Báňského úřadu, kde bude i přesně vymezen dobývací prostor, a teprve pak přijde na řadu povolení stejného úřadu pro samotnou těžbu.