Doba Rakousko-Uherska


Počátkem obchodního školství v Kolíně je rok 1897 , kdy byl otevřen první ročník obchodní školy obchodního grémia v Kolíně. Výroční zpráva za školní rok 1897/98 popisuje tuto událost takto: „Škola otevřená po slavných službách Božího dne 18. září za přítomnosti čestných vzácných hostí zeměpanských, autonomních a celého gremiálního výboru.“
Obchodní škola grémia se dělila na :
1. dvoutřídní obchodní školu
2. pokračovací školu kupeckou pro přípravu učňů a praktikantů obchodních živností
3. speciální kurzy


Prvním ředitelem na základě konkurzu se stal František Trmal. Učitelský sbor byl velmi skromný. Kromě ředitele, který učil 3 předměty, působil na škole jen jeden tzv. skutečný učitel, byl třídním, správcem tří sbírek a vyučoval 6 předmětů.
Obchodní škola byla určena jen pro chlapce a do 1. ročníku bylo přijato 46 žáků. Kupecká škola pokračovací měla v 1. ročníku 21 žáků. Škola neměla vlastní budovu a musela vyučovat v pronajatých místnostech na náměstí v domě č.8. Přes tyto skromné začátky byl o absolventy škol velký zájem nejen v obchodních podnicích, pro jejichž potřebu byla škola zřízena, ale i v průmyslových podnicích. Proto se škola rozšiřovala. V roce 1901/02 byl zřízen jednoletý obchodní kurz pro paní a dívky a v roce 1909 byla pro dívky otevřená dvoutřídní obchodní škola. Pro velký zájem o studium rozhodlo obchodní grémiu postavit vlastní školní budovu, která byla otevřena roku 1904 v ulici Na Hradbách (dnešní zdravotnická škola). Tato budova obchodního grémia se stala i místem pro 4letou Vyšší obchodní školu, jejíž zřízení prosazovala městská rada. Po dlouhých sporech s vídeňským ministerstvem kultury a vyučování, které nepřálo zřizování dalších českých obchodních škol, byla gremiální škola v roce 1914 převzata městem s názvem Vyšší odborná škola. O tři roky později v roce 1917 přijala škola název Obchodní akademie.

Doba první ČSR


Hlavní událostí tohoto období bylo postavení nové budovy OA. Protože budova Na Hradbách už nevyhovovala rozvoji školy, rozhodlo město Kolín zahájit v roce 1923 stavbu nové budovy OA. Kolínský profesor J. Mayer byl jedním z navrhovatelů stavby, sgrafita v průčelí jsou dílem akademického malíře F. Rubeše.
Už za dva roky byla nová budova dokončena a slavnostně předána OA. Do roku 1932 byl ředitelem Václav Doškář, od školního roku 1933 se stal novým ředitelem Jaroslav Startl.
Dusná atmosféra druhé poloviny 30. let se odrazila i v životě školy. Byla zavedena branná výchova, poprvé v dějinách školy ustanoven profesor tělesné výchovy a rozhodnuto vybudovat tělocvičnu.
V září 1938 po vyhlášení mobilizace zabral budovu školy okresní úřad pro potřeby vojenské nemocnice, ale po Mnichovu bylo vyučování obnoveno.

Doba okupace


Doba okupace měla pro OA tragické následky. Už v prvním válečném roce 1939/40 bylo zakázáno přijímání žáků židovského původu, nařízena rozsáhlá revize učebnic, knihoven. Školní rok 1940/41 byl nástupem germanizace našich škol. Byly zavedeny dvojjazyčné názvy ( němčina – čeština), zastaveno vyučování dějepisu, učitelé posíláni do Německa na „přeškolovací kurzy“, učilo se dvojjazyčně, vysvědčení byla německo-česká.
V únoru 1940 z rozkazu německého oberlandrátu bylo přízemí budovy OA zabráno pro německou školu. Nároky nacistů na OA se stále zvyšovaly. Žádali další místnosti školy a vyvrcholení přišlo 1. července 1941, kdy budova OA přešla do německých rukou a stala se německou školou. OA, která měla přes 700 žáků byla rozmístěna do několika budov v Kolíně.
Nacisté obsadily nejen budovu školy, ale ve školním roce 1942/43 zasáhlo gestapo i proti profesorskému sboru OA. V říjnu 1942 byly zatčeni ing. Karel Hladeček a Josef Plachý a Emil Otruba. Ve stejném roce byl zatčen i ředitel školy Jaroslav Startl. Ten spolu s profesorem Macháčkem přežil Terezín, ing. Hladeček byl popraven v Mnichově 19. září 1944.
Poslední válečný rok 1944/45 byl koncem OA. Ta byla zrušena a Němci povolili jen učňovskou školu obchodních živností. Ale i ta trvala krátce. Okupanti zabrali budovu Na Hradbách, kde učňovská škola sídlila a zřídili v ní vojenský lazaret. Od ledna 1945 pak sídlil v této budově stan německého maršála Schörnera. Až 8. května 1945 opustilo německé vojsko budovu školy s úmyslem zničit ji požárem. Zásahem hasičů byla budova zachráněna, ale vnitřní vybavení školy bylo zničeno.

Obchodní školství po 2. světové válce


29. května 1945 byla budova školy vrácena OA. Pro vyučování se postupně připravilo 12 tříd, dávaly se dohromady sbírky, hledaly ztracené psací stroje, vybavovali učebny. Přes tyto obtíže se začalo učit. Zájem žáků byl obrovský, hlásili se žáci z našeho okresu i z okresů sousedních. Školní rok 1945/46 , poznamenaný ještě důsledky okupace byl rokem obětavé práce.
V průběhu let se měnil název školy. Ve školním roce 1949/50 byla přejmenována na „ Vyšší hospodářskou školu“, po pěti letech na „Hospodářskou školu“ a v roce 1960 na „Střední ekonomickou školu“. Název školy se tak po válce několikrát změnil, ale základní forma studia – čtyřleté denní studium ukončené maturitou, se nezměnilo. V letech 1945 – 1959 se vystřídalo mnoho studijních oborů, ale od roku 1960 byl zaveden jen jeden studijní obor „ Všeobecná ekonomika“.
Kromě čtyřleté formy studia existovalo v letech 1945 -1980 i studium dvouleté, které od školního roku 1958/59 mělo jediný obor „ Hospodářskou administrativu“ . Tak vedle sebe existovaly dvě formy studia :
1. čtyřletá Střední ekonomická škola ( SEŠ)
2. dvouletá Ekonomická škola (EŠ)
Dvouleté studium bylo v červnu 1980 zrušeno a od školního roku 1981/82 zaveden nový čtyřletý obor s názvem „ Administrativa a sekretářské práce“ , od roku 1984 s názvem „Organizace administrativy“. SEŠ měla tedy od tohoto roku dva čtyřleté studijní obory končící maturitou. Všechny tyto zbytečné změny v názvu školy byly ukončeny v roce 1990 kdy se škola vrátila ke svému původnímu názvu „Obchodní akademie“ . (poznámka: kromě denního studia bylo na škole otevřeno od školního roku 1955/56 „Studium při zaměstnání“, které mělo dvě formy studia:
1. tříleté odpovídalo EŠ
2. pětileté, které odpovídal SEŠ.
Zájem byl značný, v roce 1964/65 měla tato forma studia 15 tříd, denní studium je 9 tříd. Po obnovení OA tato forma studia stále klesala a dnešní OA má jen studium denní.)

Změna budovy školy


Rok 1953 byl pro budovu OA osudný. V tomto roce na základě výnosů Krajského národního výboru z 12. března 1953 došlo k výměně školních budov mezi gymnáziem a Vyšší hospodářskou školou. Po 28 letech se musela OA přestěhovat ze své budovy do budovy gymnázia v Kutnohorské ulici. A tam čekala obrovská práce.

Závěr
Kdo viděl vnitřní vybavení budovy OA v roce 1953, v době stěhování, a kdo do ní přijde dnes, bude myslet, že si spletl budovu. Změny jsou ohromující. Dnešní OA je dobrá značka. Ať tedy žije a vzkvétá : vivat, crescat, floreat.