„Jedná se o onemocnění přenášené respirační cestou, nejčastěji přímým vdechnutím aerosolu tímto původcem kontaminované vody. Důsledkem bývá vznik bakteriálního zánětu dýchacích cest, který při komplikovaném průběhu (zápal plic) může u oslabených jedinců skončit i fatálně,“ uvedl Tomáš Vodný.

Podle jeho slov se u všech výše zmiňovaných nemocných jednalo, jak je pro toto onemocnění typické, o pacienty trpící základním chronickým onemocněním. V rámci epidemiologického šetření byla rozborem na místě odebraných vzorků teplé vody potvrzena souvislost onemocnění se zvýšenou přítomností jeho původce (bakterie Legionella Sp.) ve vnitřních rozvodech teplé vody v bytech onemocnělých.

„Byť není pro bytové domy platnými právními předpisy pro tento ukazatel mikrobiologického znečištění stanoven závazný hygienický limit (takzvaná mezní hodnota), je ze zdravotního hlediska jeho zvýšený výskyt v teplé vodě jednoznačně nežádoucí a v zájmu ochrany veřejného zdraví je třeba všemi dostupnými prostředky usilovat o omezení zdravotních rizik s tímto onemocněním spojených,“ předeslal ředitel.

Krajská hygienická stanice proto vstoupila v jednání se všemi do řešení tohoto problému zainteresovanými stranami, kterými jsou vedle dodavatele pitné vody a tepla pro výrobu teplé vody i jednotlivá společenství vlastníků jednotek (SVJ), která sama vyrábějí teplou vodu pro jednotlivé bytové domy a provozují jejich vnitřní rozvody teplé a pitné vody.

Řešení problému podle Tomáše Vodného existuje, nicméně vyžaduje kromě úzké součinnosti všech zúčastněných subjektů v dodavatelském řetězci pitné a teplé vody i angažovanost jednotlivých vlastníků bytových jednotek a jejich uživatelů.

| Video: Youtube

„Stejně jako pravděpodobná příčina vzniku nadměrného výskytu původce ve vnitřních rozvodech, tak i jeho kýžená redukce pod rizikovou mez do značné míry vázne na finanční stránce věci. Nežádoucímu množení bakterie lze relativně snadno čelit vytvořením podmínek, které mu brání (vyšší cirkulace vody, kontinuální udržování teploty nad 55 stupňů Celsia). Bohužel aktuálně masivně přijímaná úsporná opatření související se zvýšenými cenami energií a médií (nižší odběry vody, snižování teplot ohřevu pod kritickou hranici) mu naopak prokazatelně pomáhají,“ popsal.

Obyvatelé však mohou (vedle společného úsilí o nalezení trvalého řešení cestou svého SVJ) sami bezprostředně dosáhnout poměrně významné redukce rizika vzniku nákazy i jen s relativně nízkými náklady. Tím, že se budou pravidelně starat o sanitaci svých koncových zařízení (baterie, perlátory, sprchové hlavice) tím, že je zbaví vodního kamene a vnitřního biofilmu důkladným odvápněním a dezinfekcí pomocí běžně dostupných prostředků. Tam, kde je toto vnitřní znečištění vzhledem k dlouhé době používání již neodstranitelné, se doporučuje raději investovat do pořízení nového, bezvadného.