V letošním ročníku byly vyhlášeny stejně jako v uplynulých letech priority bezpečná doprava a životní prostředí. „Novou prioritou, nazvanou rozvoj regionu, se TPCA snažila podpořit projekty, které mají ambice získat prostředky z evropských fondů, a projekty organizací zaměřených na práci s předškolními dětmi,“ upřesnil mluvčí Radek Kňava. Nezávislá komise vybrala z celkového počtu 60 žádostí dohromady 19 úspěšných projektů. V oblasti bezpečné dopravy bude podpořeno pět projektů za 1 582 500 korun. Dalších pět projektů věnujících se ochraně životního prostředí se podělí o 913 090 korun a celkem devět projektů směrovaných na aktivity předškolních dětí a žádostí o evropské peníze získalo v součtu 1 504 410 korun.

TPCA letos podpoří například výstavbu dětských hřišť v Kolíně, vznik cykloturistické trasy kolem Kutné Hory, činnosti rodinných center, zpracování podkladů pro dotaci na rekonstrukci objektu komunitního centra financovaného z fondů EU, rozvoj neziskových organizací na Kolínsku, ekologický program pro návštěvníky mateřského centra, zajištění bezpečnosti v dopravně nepřehledném úseku silnice a několik zajímavých projektů mateřských škol.

Celkem věnovala TPCA na dobročinné projekty na Kolínsku více než 70 milionů korun. Vedle grantového programu Partnerství pro Kolínsko rozděluje prostředky v programu Sponzoring pro zaměstnance, tedy na projekty, na kterých spolupracují zaměstnanci automobilky. Vedle toho je hlavním sponzorem BC Kolín a řady tradičních kulturních akcí v regionu.

Podpořené projekty:

Dobrodružná stezka malého Dobše – 274 500 Kč
Projekt přispěje k bezpečné pěší docházce dětí do školy v Žehuni. Hlavním cílem projektu je navázat na aktivity spojené s Muzeem Keltů, s Keltským oppidem a s novými cyklotrasami. Vznikne tak naučná dobrodružná stezka s 12 zastaveními podél řeky Cidliny.
Stezka podél Polepky II – 299 000 Kč
Pokračování pěší a cyklotrasy z Polep do Pašinky. Celková délka upravovaného povrchu – 1 330 m – bude sloužit pro bezpečný pohyb jednak rekreační, jednak za zaměstnáním, navíc spojený s poučením o přírodních zajímavostech okolí.
Cykloturistická naučná stezka kolem Kutné Hory – 254 000 Kč
Cílem projektu je vytvořit v okolí Kutné Hory 25 km dlouhou naučnou stezku s cyklostezkou, která umožní bezpečné trávení volného času, relaxaci a poznání okolí z hlediska historie, zoologie, botaniky a geologie.
Světlo pro zebru ve Veletově – 355 000 Kč
Projekt zvýší bezpečnost dětí na silnici Kolín – Týnec nad Labem. V rámci projektu bude realizována výstavba svítidel pro osvětlení přechodu a čekárny, umístění dvou měřičů rychlosti a beseda pro děti školního věku s příslušníkem dopravní policie PČR.
V Polabí cyklisté vítáni – 400 000 Kč
Projekt významnou měrou přispěje k úspěšnému získání finančních prostředků z fondů EU a státních prostředků na projekt cyklostezky. Pořízena bude kompletní projektová dokumentace podjezdu železniční trati a nezbytné personální zajištění předprojektové dokumentace.
Ohařské lípy potřebují ošetřit, ne pokácet – 200 000 Kč
Odborné ošetření vzrostlých stromů přispěje ke zdravému oživení vegetace, ke zpevnění korun, a tím ke zvýšení bezpečnosti chodců. Následnou péči zajistí místní obyvatelé, a přispějí tak k prodloužení života stromů.
Komu se nelení, tomu se zelení – 183 340 Kč
Společný projekt rodinných center Špalíček a Hvězdička podpoří ekologické vzdělávání předškolních dětí a aktivní zapojení rodičů s dětmi do ochrany životního prostředí.
Jenom třídit nestačí… – 150 000 Kč
Dlouhodobý projekt představuje ucelený cyklus třiceti přednášek a šesti exkurzí, vedených lektory z českých univerzit a ekologických organizací. Cílem je prohloubit povědomí o možnostech a smyslu ekologicky příznivého chování obyvatel Kutnohorska a Kolínska.
Bioodpad není odpad – 179 750 Kč
Cílem projektu je zapojit pedagogy a studenty středních škol do aktivit zaměřených na separaci bioodpadů v lokalitách Kolín a Kutná Hora. Projektu se zúčastní 100 studentů, 10 učitelů a řada dalších pedagogických pracovníků z 5 organizací.
Země česká, domov můj – 200 000 Kč
Projekt Dětského domova Býchory se zabývá environmentální výchovou a rozvojem ekologicky šetrného způsobu života. Zaměřuje se na údržbu a rozvoj ovocného sadu u obce Ovčáry. Přímými účastníky projektu jsou děti a mládež z DD Býchory.
Informační servis pro neziskovky na Kolínsku – 200 000 Kč
Projekt je zaměřen na vzdělávání a podporu pracovníků neziskových organizací působících v podporované oblasti TPCA – Kolínsko, Nymbursko, Kutnohorsko. Místní neziskovky budou moci využívat odborného ekonomického, účetního a daňového poradenství.
MAS Zálabí táhne za jeden provaz – 200 000 Kč
MAS Zálabí vznikla s cílem rozvíjet region zahrnující severní břeh Labe na Kolínsku. Cílem projektu je zlepšit čerpání prostředků z národních a evropských zdrojů a koordinovat společné projekty pomocí profesionála v pozici manažera MAS Zálabí.
Kam kráčí Maják? – 195 155 Kč
Základním cílem projektu je vytvořit podmínky pro přestěhování a další fungování Komunitního centra Maják v Kutné Hoře. Z přidělených prostředků bude financováno zpracování projektové žádosti do programu ROP Střední Čechy a projektové dokumentace na rekonstrukci.
Pojďme si hrát – 138 200 Kč
Cílem projektu ZŠ a MŠ Bečváry je zlepšení podmínek pro volnočasové aktivity dětí vybudováním nového hřiště v prostorách školní zahrady. Škola tak získává nové prostory i pro výchovně vzdělávací činnosti v mateřské i základní škole.
Bezpečná zahrada v MŠ Kolín II – 131 168 Kč
Od září dojde k zvýšení kapacity školy – na zahradě bude více dětí. Je třeba zvýšit počet herních prvků, aby zahrada plně splňovala požadavky dětí na hru a jejich vyžití.
Zdravé hraní v přírodě – 191 212 Kč
Jde o rekonstrukci stávající místnosti Rodinného centra Jazz s možností propojení přilehlé zahrady.
Dětské hřiště a zahrada – 170 000 Kč
Dívčí katolická škola v Kolíně získá kvalitní, bezpečné a moderní dětské hřiště na zahradě školy, která bude zpřístupněna bezbariérovými vstupy pro handicapované děti a žáky, a vytvořen bude rovněž malý venkovní sportovní, výukový a odpočinkový prostor v areálu školy.
Obnova dětského hřiště – 200 000 Kč
Obnova a výstavba nových herních prvků na vybraných kolínských hřištích dětem umožní co nejdelší pohyb venku a podpoří zdravý životní styl již od útlého věku.
Evropany už od mateřské školy – 78 675 Kč
Projekt realizovaný v MŠ Ohaře, jejíž ředitelka je úspěšnou „eTwinningovou“ učitelkou. Grant zkvalitní vzdělání a pomůže vybudovat centrum komunikace jak s evropskými partnery, tak i mezi okolními obcemi, jejichž děti docházejí do školky.