Devět pruských batalionů postupujících do tohoto punktu v den bitvy bylo přijato strašlivou palbou z děl rakouských baterií rozmístěných nade dvorci a nakonec opět svrženo dolů z kopce pěšími regimenty Teutschmeister, Baaden a Botta (nr. 4, 23, a 12).

Jelikož zde zuřil lítý boj, není divu, že zde lijavec před několika málo lety vyplavil vícero mrtvol obřího vzrůstu, na nichž se ještě nacházely kusy uniforem, knoflíky apod. Zbožní obyvatelé pohřbili těla podruhé v Cerhenicích.

Ještě před 30 lety (1827 poz. JS) byl prý před vsí k vidění náhrobek, pod nímž nalezl svůj poslední odpočinek vysoký nepřátelský oficír. Nyní se již vytratila jakákoli stopa po něm a nikdo není ani s to uvést, kam se poděl pamětní kámen.

Dále sedlák Jan Čert (v originále se výslovně uvádí „Čert“ - jedná se však pravděpodobně o špatně přepsané české jméno „Žert“) autoru sdělil, že na jeho poli nad Břístvím stál od bitvy nepřetržitě nízký dřevěný kříž. Když se pole oralo, vytáhl se tento, odložil stranou a posléze opět postavil. Nakonec se rozpadl a nebyl již vyroben znovu, nicméně místo, kde stál, bylo označeno kamenem.

Teprve před třemi lety přibyli tam tři pocestní a krásná mladá dáma řekla sedlákovi, že tam leží pohřben její děd. Sedlák dále nevyzvídal, byv rád, že dostal dárek za to, že označil místo hrobu, a proto není možno uvésti o pochovaném důstojníku nic bližšího. Řečený Jan Čert jest synovcem onoho vesničana, o němž bude řeč později.

…....Kdo by věřil, že u příležitosti krvavého boje, jenž byl sveden na těchto polích a v těchto obcích, padne jeden chudý rolník za oběť bídné pomstě. Na dvoře Bříství žil tehdy jeden takový, jménem Jan Čert. Jeho syn, který ještě před několika lety žil, vyprávěl tuto příhodu častěji majiteli hostince U zlatého slunce, od nějž ji převzal autor a jemu ji potvrdil ještě žijící synovec. (viz výše).

Zmíněný vesničan své hospodářství neopustil, ačkoli téměř všichni utekli. Tu se přihnal ku dvoru nepřátelský husar na sněhobílém koni, přivolal sedláka k vratům a česky se ho zeptal: „S kým držíš?“ Tento odvětil, chvěje se, ovšemže nepříliš patrioticky, což možno omluvit pouze jeho strachem: „S tím, kdo uhájí bojiště.“

V té chvíli husar tasil pistoli, prohnal starochovi kulí tělo, trhl otěží a odjel pryč. Na smrt raněný se odvlekl až do kuchyně, žil ještě několik dní a pevně a rozhodně trval na tom, že onen jezdec nebyl nikdo jiný než jeho bývalý pacholek, jejž před lety vyhnal ze dvora kvůli nekalostem. Nechav se zprvu živiti u císařských od nich posléze patrně dezertoval. Sedlák možná měl pravdu, neboť je až příliš dobře známo, jak častokráte tehdejší voják, ovšemže pouze ten špatného charakteru měnil prapor. Snad dostihla tohoto zbabělého vraha hned nato odplata bohyně Nemesis.

Fridrich Veliký přinejmenším, kdyby se dozvěděl o jeho zločinu, jistě by jej nechal pověsit. Čertův selský dvůr se od té doby nijak nezměnil a sestává z jednoho starého klenutého stavení. Dříve z něj byl výhled přímo na bitevní pole, nyní je před ním postaveno několik stodol. – V roce 1757 sestávalo Bříství pouze ze dvou dvorců.

Syn zabitého dále vyprávěl, že půda v tamním kraji byla před bitvou nanejvýš špatná a málo rodila; od té doby však, co ji pohnojilo tolik mrtvol, byla pole k nepoznání a plodila více než bohatě. Úrodnost této půdy se udržuje podnes.

.....chcete se dozvědět víc i o dalších obcích a místech Bitvy u Kolína? Přijďte ve dnech 16. 6. - 19. 6. 2011 na Křečhoř k památníku a zúčastněte se vzpomínkových akcí u příležitosti 254. výročí Bitvy. Nechte se zde také naverbovat. Dostanete werbovací glejt a bude Vám vyplacen jeden tereziánský tolar za naverbování na vojnu. Dostanete sedm krejcarů denní mzdy a můžete si zkusit, co vše voják musel podstoupit při výcviku se zbraní. Křehké pohlaví si může vyzkoušet život markytánky a ušít dobovou vojenskou košili nebo chlebník, které pro Vás máme připraveny nastříhané podle dobových střihů. Dozvíte se spoustu zajímavostí z života prostých vojáků a Vašeho regionu v době Marie Terezie a především se dobře pobavíte. Podrobné info na jsissak@gmail.com

Knihu G. Uhlig v. Uhlenau: vzpomínky na Bitvu u Kolína a tehdejší dobu si můžete díky evropskému vzdělávacímu projektu „Bitva u Kolína-Justitia et Clementia CZ 1.15/2.3.00/48.00977 objednat na mailu jsissak@gmail.com. a to až do vyčerpání zásob.

Autor: Jiří Sissak