Druhé setkání se konalo za účasti některých senátorů, poslanců, krajských zastupitelů, zástupců ministerstev a odborníků z výzkumných ústavů. Na programu bylo vytvoření návrhu organizačních struktur pro řešení problematiky řeky Sázavy a jejího okolí. Zástupci také rozhodli, že centrem připravovaného projektu bude městys Kácov. Právě jeho starosta Jaroslav Buchal tuto myšlenku začátkem letošního roku oživil.

„Města a obce spojují stejné nebo obdobné problémy a současná nabídka podpor z fondů EU dává velkou šanci na jejich řešení. Na prvním setkání starostů a dalších volených zástupců byly představeny vize projektu a cíle, kterých by bylo možné za pomoci evropských dotací v několika etapách dosáhnout,“ uvedl kácovský starosta a podotkl, že záštitu nad touto akcí převzal senátor z Kutné Hory Bedřich Moldan.

Ke spolupráci byli přizváni i odborníci, kteří již mají za sebou praktické zkušenosti s přípravou a realizací projektů stejné velikosti, například při řešení projektu čistá řeka Bečva nebo Dyje. „Je to projekt v současné době asi za šest miliard korun s tím, že se řeší přednostně řeka čistá. Počítáme, že první peníze by mohly přijít tak za dva a půl roku, načež by navazovala další část - Sázava zdravá. To je taková nadstavba, která obnáší například čištění břehů,“ uvedl místostarosta Světlé nad Sázavou Josef Böhm.

„Chceme například začít s protipovodňovými opatřeními už od osevních postupů, tedy aby zemědělci na části svahů neseli a intenzívně nehospodařili, protože poté tam dochází k neustálé erozi půdy. Chceme budovat poldry, znovu obnovit meze, remízky, vybagrovat břehy, opravit jezy. Spousta obzvlášť menších obcí potřebuje čistírny odpadních vod místo toho, aby se odpadní voda dostávala do Sázavy,“ nastínil Jaroslav Buchal zlomek aktivit, spojujících se pod pojmem čistá Sázava.

Základní vize projektu

Čistá – eliminovat zdroje znečištění (voda, vzduch, skládky, odpady)
Zdravá – ozdravit přírodní potenciál (rostliny, živočichy, půdu)
Romantická – využít turistický potenciál pro domácí i zahraniční klienty (například cyklotrasy)