Stejně jako v předešlých třech letech vybere ve dvou kolech hodnotící komise 3 vítězné projekty usilující o zlepšení fyzického a kulturního prostředí města či obce a posílení komunitního života. Projektový záměr mohou předložit české nevládní neziskové organizace, registrované jako občanská sdružení, nadační fondy, obecně prospěšné společnosti a církevní právnické osoby (vyjma církví), a to do 4. března na adresu Nadace VIA. Vítězové grantového řízení budou vyhlášeni v polovině června. Program nemá žádná regionální omezení, projekty mohou být realizovány kdekoliv na území České republiky. Záměrem projektů musí být obnova nebo výstavba veřejných prostranství pro nekomerční kulturní a společenské aktivity, které vedou k oživení místních tradic a spolkového života obce. Jedná se například o úpravy náměstí, návsí, parků, míst pro odpočinek a podobně. Může se jednat také o rekonstrukce a oživení veřejných budov pro kulturní, zájmové, setkávací a obdobné účely, které výrazně zlepší společenský život obce či města.

Nutnou podmínkou je spolufinancování projektu například formou příspěvku od města či obce nebo sponzorského daru od regionálních podnikatelů v minimální výši 99 000 korun, celkový rozpočet projektu musí tedy být nejméně 432 900 korun.

Z programu 3x 333 tisíc pro aktivní život obce Dobročinného fondu Philip Morris naopak nelze podpořit projekty, u kterých odborné a technické řešení problému není spojeno s účastí veřejnosti, např. pokud bude projekt realizován pouze dodavatelsky „na klíč“ odbornou firmou. Z grantového řízení budou vyřazeny také dlouhodobé projekty, v jejichž celkovém rozpočtu by maximální příspěvek z programu činil zanedbatelné procento nákladů, a výstavba a značení cyklostezek a turistických tras.