Původní záměr založení parku byl nejen ozelenit určitou část města, která by sloužila odpočinku a regeneraci, ale měla mít i vzdělávací a výchovný efekt pro školní mládež. Žáci v hodinách výuky přírodovědy chodili do parku, kde určovali různé druhy dřevin a keřů. Možná, že z tohoto důvodu zde byly vysazeny i velmi krátkověké dřeviny, jako jsou břízy, topoly a dřeviny, pro které zde není přirozené životní prostředí.

Výsadba byla započata přibližně v roce 1949, a to zároveň se stavbou dnes již bývalého koupaliště. V té době byla také vysazena i topolová alej, která tvořila větrolam a předěl od železniční trati Praha – Kolín.

Jistě si mnozí z vás říkají, proč se vykácela taková řada stromů, ale jak je uvedeno, bylo těmto stromům bezmála šedesát let a jejich zdravotní stav odpovídal jejich stáří. Již v minulosti došlo při špatných povětrnostních podmínkách k samovolnému pádu některých stromů a poměrně velkých suchých větví.

Rozhodnutí rady města Peček o pokácení topolové aleje uspíšil i dopis SŽDC, s.o. Praha, který byl koncem loňského roku zaslán městu Pečky a ze kterého vyplynula povinnost zajistit bezpečnost a plynulost železniční dopravy vzhledem k riziku pádu stromů do kolejiště. Byl zadán a vypracován znalecký posudek znalcem z oboru ochrany přírody a zemědělství, z jehož rozboru vzešel závěr: „U alejových stromů začíná docházet k prosychání korun a tvorbě suchých větví, což je známkou jejich klesající vitality. Prosychání dosahuje v některých případech kolem 90% ideálního objemu koruny, což představuje natolik rozsáhlé omezení vegetační plochy, že jej lze jen velmi těžko ovlivnit i asanačním zásahem. Některé z topolových kmenů mají svislé praskliny, které především v případě nárazového větru mohou snížit jejich stabilitu.“

K pokácení byla vybraná odborná firma a po vydání rozhodnutí odborem ŽP MěÚ v Pečkách bylo letos v únoru započato kácení. Již při pádu několika prvních stromů bylo překvapivé, jak velké bylo ohrožení osob a bezpečnosti trati, neboť některé kmeny stromů byly do poloviny vyhnilé.

Na výsadbu nových stromů požádalo město Pečky o dotaci z Fondu životního prostředí Středočeského kraje. Byl vypracován projekt pro podání žádosti a v návaznosti na usnesení zastupitelstva Středočeského kraje byla městu poskytnuta dotace pro realizaci. Na místo původní aleje bylo vysázeno třicet javorů a deset buků.

Nová alej lemuje cestu kolem sportoviště a odděluje ho od železniční trati tak, jako měla za úkol původní topolová alej. Je nepochopitelné a smutné, že při samotné realizaci někdo odcizil podpůrné kůly u stromů, a způsobil tak další problémy při výsadbě.

Součástí projektu o dotaci a přidělenou finanční částkou byla i výsadba dvanácti javorů ve Chvalovické ulici, kde je hlavním přínosem odhlučnění a zachycení prachových částic od silnice.

Poskytnutá dotace na novou výsadbu zeleně ve městě je velkým přínosem pro město a jistě přinese i zlepšení podmínek životního prostředí, ve kterém žijeme.