Tyto a další otázky zrozsáhlé diskuze čtenářůpředalKolínský deníkřediteli městské policie Viktoru Prokešovi a chtěli znát odpovědi.
„V první řadě je třeba si říci, kdy, za jakých okolností a kdo může nechat vozidlo odstranit,“ předeslal ředitel městské policie. „V zásadě rozlišujeme čtyři možnosti odstranění vozidla z pozemní komunikace. Obecně je to: 1. když vozidlo tvoří překážku v silničním provozu - o odtažení rozhoduje strážník. 2. když se jedná o vrak - o odtažení rozhoduje vlastník komunikace. 3. při blokovém čištění ulic - o odtažení rozhoduje vlastník komunikace. 4. když na vozidlo byl přiložen TPZOV („botička“) a nikdo nepožádá o jeho odstranění do 30 dnů od jeho přiložení - o odtažení rozhoduje vlastník komunikace po dohodě s obecní policií,“ vysvětlil.

Webová diskuzepoukázala na konkrétní případy, o nichž by obyvatelé rádi věděli víc:
Sierra u nádraží (slovenský taxík: Problémem podle Viktora Prokeše je, že vlastníkem tohoto parkovacího místa není město a o odstranění by musel požádat jeho vlastník
Opel proti plaveckému bazénu: jedná se o autovrak, běží lhůta od výzvy k odstranění
Problematická místa:
levá strana Kouřimské ulice: vozidla zde netvoří překážku v silničním provozu - nelze odtahovat
před obchodní školou (úřadem práce) stání v odbočovacím pruhu: vozidlo lze odstranit pouze z místa, kdy stojí na úrovni plné bílé čáry rozdělující oba pruhy, jinak odtáhnout nelze
křižovatka u Hankovce v ranních hodinách: pokud vozidlo stojí v křižovatce, tvoří překážku v silničním provozu, tudíž lze odtáhnout, jedná se však o vozidla, jejichž řidiči si sem jedou v drtivé většině nakoupit a než se dostaví odtahový vůz, odjedou. MP toto řeší každé ráno přímo na místě.
v ulici Dukelských hrdinů u Čezu na připojovacím pruhu se zebrou: „zebra“ - vodorovné dopravní značení - nelze odtáhnout - vozidlo netvoří překážku v silničním provozu
pod služebnou MP: vozidla zde netvoří překážku v silničním provozu - nelze odtahovat
Kremličkova ulice: pokud není dle zákona dodržen průjezdní profil - vozidla zde tvoří překážku v silničním provozu - lze odtáhnout.

Pokud v některých případech nelze vozidla odstranit, samozřejmě to podle Viktora Prokeše neznamená, že je strážníci MP nemohou řešit. „V těchto případech je na místě použití např. botičky,“ říká ředitel městských strážníků s tím, že z webové diskuze jsou patrné i některé postřehy a místa, na které se MP ve své činnosti zaměří.

Možnosti odstranění vozidla z pozemní komunikace z pohledu zákona:

1. když vozidlo tvoří překážku v silničním provozu:

361/2000 Sb.
ZÁKON
ze dne 14. září 2000
o provozu na pozemních komunikacích a o změnách některých zákonů (zákon o silničním provozu)
ve znění zákonů č. 60/2001 Sb., č. 478/2001 Sb., č. 62/2002 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 436/2003 Sb., č. 53/2004 Sb., č. 229/2005 Sb., č. 411/2005 Sb., č. 76/2006 Sb., č. 226/2006 Sb., č. 264/2006 Sb., č. 342/2006 Sb., č. 215/2007 Sb., č. 170/2007 Sb., č. 374/2007 Sb., č. 124/2008 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 480/2008 Sb.

§ 45

Překážka provozu na pozemních komunikacích

(1) Kdo způsobil překážku provozu na pozemních komunikacích, musí ji neprodleně odstranit; neučiní-li tak, odstraní ji na jeho náklad vlastník pozemní komunikace. 1)

(2) Není-li možno překážku provozu na pozemních komunikacích neprodleně odstranit, musí ji její původce označit a ohlásit policii.

(3) Překážka provozu na pozemních komunikacích musí být označena tak, aby ji jiný účastník provozu na pozemních komunikacích mohl včas a z dostatečné vzdálenosti zpozorovat, například červeným praporkem, dopravním zařízením "Zábrana pro označení uzavírky", "Směrovací deska", "Pojízdná uzavírková tabule" nebo vozidlem vybaveným zvláštním výstražným světlem oranžové nebo modré barvy. Za snížené viditelnosti musí být dopravní zařízení doplněno výstražným světlem žluté barvy. Pro označení motorového vozidla, které je povinně vybaveno přenosným výstražným trojúhelníkem, 2) platí § 26 odst. 3 a pro označení vozidla za snížené viditelnosti též § 33 odst. 2.

(4) Je-li překážkou provozu na pozemní komunikaci vozidlo, rozhoduje o jeho odstranění policista nebo strážník obecní policie; vozidlo se odstraní na náklad jeho provozovatele.

(5) Podrobnosti o označení překážky provozu na pozemních komunikacích upraví prováděcí právní předpis.

2. když se jedná o vrak:

13/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. ledna 1997
o pozemních komunikacích
se zapracovanou změnou dle nařízení vlády č. 281/1997 Sb.,
ve znění zákonů č. 102/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 489/2001 Sb., č. 256/2002 Sb., č. 259/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 358/2003 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 80/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 311/2006 Sb. a č. 342/2006 Sb.

ČÁST PÁTÁ
Užívání pozemních komunikací

§ 19

Obecné užívání

(3) Vlastník vraku je povinen na výzvu vlastníka dálnice, silnice nebo místní komunikace odstranit vrak do dvou měsíců od doručení výzvy k odstranění. Neučiní-li tak, odstraní a zlikviduje vrak vlastník této pozemní komunikace na náklady vlastníka vraku.

(4) Nemůže-li vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace zjistit vlastníka vraku, zveřejní výzvu k odstranění vraku způsobem v místě obvyklým a po marném uplynutí lhůty dvou měsíců ode dne zveřejnění výzvy odstraní a zlikviduje vrak na své náklady. Zjistí-li vlastník dálnice, silnice nebo místní komunikace vlastníka vraku dodatečně, může vůči němu uplatnit nárok na náhradu nákladů vzniklých odstraněním a likvidací vraku.

3. při blokovém čištění ulic:

13/1997 Sb.
ZÁKON
ze dne 23. ledna 1997
o pozemních komunikacích
se zapracovanou změnou dle nařízení vlády č. 281/1997 Sb.,
ve znění zákonů č. 102/2000 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 489/2001 Sb., č. 256/2002 Sb., č. 259/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 358/2003 Sb., č. 186/2004 Sb., č. 80/2006 Sb., č. 186/2006 Sb., č. 311/2006 Sb. a č. 342/2006 Sb.


(5) Silniční správní úřad je oprávněn rozhodnout o označení místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice nebo jejich částí, na kterých je z důvodu veřejného zájmu dočasně zakázáno stání silničních vozidel, příslušnou dopravní značkou podle zvláštního předpisu.2) Rozhodnutí o označení musí být provedeno nejméně týden před dnem dočasného zákazu stání na příslušné pozemní komunikaci a na řízení silničního správního úřadu se v tomto případě nevztahují obecné předpisy o správním řízení.

(6) V případě neuposlechnutí rozhodnutí silničního správního úřadu podle předchozího odstavce je vlastník místní komunikace nebo průjezdního úseku silnice oprávněn odstranit silniční vozidlo na náklady jeho provozovatele, pokud provozovatel silničního vozidla neprokáže závažné důvody, které mu znemožnily, aby silniční vozidlo odstranil včas sám; v tomto případě hradí náklady spojené s odstraněním silničního vozidla ten, na jehož žádost bylo silničním správním úřadem vydáno rozhodnutí.

4. když na vozidlo byl přiložen TPZOV ( "botička" ) a nikdo nepožádá o jeho odstranění do 30 dnů od jeho přiložení:

553/1991 Sb.
ZÁKON
České národní rady
ze dne 6. prosince 1991
o obecní policii
ve znění zákonů č. 67/1993 Sb., č. 163/93 Sb., č. 82/1995 Sb., č. 153/1995 Sb., č. 132/2000 Sb., č. 311/2002 Sb., č. 320/2002 Sb., č. 274/2008 Sb. a č. 480/2008 Sb.


§ 17a

(1) Strážník je oprávněn použít technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla,
a) které bylo ponecháno na místě, kde je zakázáno stání nebo zastavení vozidla,
b) které stojí na místě, do kterého je vjezd zakázán místní nebo přechodnou úpravou provozu na pozemních komunikacích,
c) které stojí na chodníku, kde to není povoleno, nebo
d) je-li vozidlem proveden neoprávněný zábor veřejného prostranství
a jeho řidič není na místě přítomen.

(2) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla lze podle odstavce 1 použít, jen je-li zajištěna možnost jeho odstranění bez zbytečného odkladu.

(3) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla se odstraní bez zbytečných průtahů po projednání přestupku v blokovém řízení, po zjištění totožnosti osoby, která vozidlo na místě ponechala, po provedení úkonů nezbytných ke zjištění totožnosti takové osoby nebo po uhrazení nákladů provozovatelem podle odstavce 5.

(4) Technický prostředek k zabránění odjezdu vozidla z důvodů uvedených v odstavci 1 nelze použít, jde-li o vozidlo, které
a) tvoří překážku provozu na pozemních komunikacích, nebo
b) je viditelně označeno jako vozidlo ozbrojených sil, ozbrojených bezpečnostních sborů, požární ochrany, vozidlo určené k poskytování zdravotnických služeb, vozidlo invalidy nebo jako vozidlo osoby požívající výsad a imunit podle zákona nebo mezinárodních smluv, jimiž je Česká republika vázána.

(5) Přiložení a odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla se provádí na náklady osoby, která vozidlo na místě ponechala, a nelze-li ji zjistit, na náklady provozovatele vozidla. Pokud došlo k přiložení technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla v rozporu s odstavcem 1, uhrazené náklady musí být neprodleně vráceny tomu, kdo je vynaložil.

(6) Nepožádá-li nikdo o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla do 30 dní od jeho přiložení, je vlastník komunikace oprávněn po dohodě s obecní policií vozidlo na náklady jeho provozovatele odstranit. Povinnosti úhrady nákladů na odstranění vozidla se jeho provozovatel zprostí, pokud prokáže závažné důvody, které mu znemožnily, aby před odstraněním vozidla požádal o odstranění technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla.

(7) Na použití technického prostředku k zabránění odjezdu vozidla z důvodu podle odstavce 1 se nevztahují ustanovení o donucovacích prostředcích.