Sešli se její lékaři, vedení nemocnice, zástupci Středočeského kraje a další hosté, aby si připomněli pokroky nemocnice za posledních pět let a zároveň se dozvěděli i něco o plánech na další rekonstrukce. Na přelomu letošního a příštího roku začne rekonstrukce a modernizace budovy E – Gerontocentrum (nyní lůžka chirurgie a oční oddělení). Gerontocentrum umožní komplexní pojetí péče o geriatrické pacienty širšího regionu včetně důstojných pobytových podmínek. II. etapa rekonstrukce této budovy proběhne v letech 2009/2010 (jednodenní medicína včetně očního oddělení). Dalším významným krokem bude výstavba lůžkového pavilonu chirurgických oborů, budova F. Stavba bude zahájena ještě do konce roku. Mezi „své“ lékaře se při příležitosti výročí přišel podívat i jeden z prvních pacientů nových sálů, jemuž operace zachránila život. „Jinak bych tu už nebyl,“ neubránil se ani šedesátiletý chlap slze.

Nemocnice Kolín prochází v posledních letech dynamickým vývojem. Stala se nadregionální nemocnicí se specializovanou lůžkovou a ambulantní péčí.
Středočeský kraj ji udělil statut oblastní nemocnice a trvale podporuje její vývoj a modernizaci. Kolínská nemocnice se tak stala jedním ze čtyř jeho nejvýznamnějších lůžkových zařízení. Získala si důvěru velkého počtu pacientů z východní části našeho kraje i z Prahy. To je další důvod k zřizování nových pracovišť a rovněž rekonstrukce a doplnění technického vybavení pracovišť, která tu už desítky let fungují.

Kolínská nemocnice má 28 odborných oddělení a 13 specializovaných center, na nichž pracuje téměř tisíc zaměstnanců. Zvyšování kvality zdravotní péče a zavádění nových ověřených a úspěšných léčebných metody se neobejde bez vysoce kvalifikovaných pracovníků, především lékařů a sester a současně bez nových budov a vyšetřovacích a léčebných přístrojů. S tím souvisí i získávání vzdělávací akreditace Ministerstva zdravotnictví ČR. V kolínské nemocnici získalo akreditaci již 17 oddělení + získání akreditace pro dva vzdělávací programy (akreditace umožňující vzdělávání v oboru všeob. sanitář a akreditace k uskutečňování specializačního vzdělávacího programu „Ošetřovatelská péče v anesteziologii, resuscitaci a intenzivní péči“).
Za podpory státu a Středočeského kraje byla v minulých letech uvedena do provozu moderní pracoviště interny, neurologie, geriatrie, onkologie, mammocentrum, endoskopické centrum, stravovací provoz a pracoviště mikrobiologie. Právě před rokem byla dokončena výstavba pavilonu centrálních operačních sálů, jednotek intenzívní péče, neodkladného příjmu a radiodiagnostiky v centru nemocnice. Pro pacienty přibyla možnost vyšetření nejmodernějším přístrojem CT a magnetické rezonance. Uvedení těchto pracovišť do provozu znamenalo další zlom v rozsahu a kvalitě poskytovaných zdravotních služeb. Za jeden rok fungování zde bylo provedeno 7 134 vyšetření magnetickou rezonancí, 10 360 vyšetření CT, 1 564 chirurgických a 1 830 ortopedických operací a vyšetřeno a ošetřeno 96 375 ambulantních pacientů.
Dále mezi nová pracoviště patří například centrum prenatální péče, kardiovaskulární centrum, diacentrum, oční ambulantní centrum a také centrální odběrové místo.