První oblast podpory se týká rozvoje a zkvalitnění počátečního vzdělávání ve Středočeském kraji, druhá si klade za cíl zlepšit rovné příležitosti dětí a žáků včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami a konečně třetí výzva řeší zvýšení kompetencí pedagogických i nepedagogických pracovníků škol a školských zařízení ve Středočeském kraji. Výzvy jsou vyhlašovány na všechny podporované aktivity v rámci jednotlivých oblastí podpory. Středočeský kraj v těchto výzvách přerozdělí na projekty vzdělávání 250 milionů.

Prostřednictvím těchto výzev mohou žádat o finanční podporu na své neinvestiční projekty především školy a školská zařízení, města, obce i nestátní neziskové organizace ve Středočeském kraji. Lhůta pro předkládání žádostí do globálních grantů Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost je do 31. března do 16 hodin na Krajský úřad Středočeského kraje. Rozhodujícím je čas skutečného doručení a nikoli odeslání žádosti.

Výše podpory dosahuje 100% výdajů projektu (85 % ze zdrojů Evropského sociálního fondu a 15 % ze státního rozpočtu ČR). Minimální výše podpory v je stanovena na 400 tisíc korun, naopak maximální výše možné podpory, může být u jednoho projektu dimenzována až na 10 milionů Kč. Grantové projekty musí být realizovány na území Středočeského kraje, ve prospěch cílové skupiny Středočeského kraje.
Peníze jsou poskytovány v následujících oblastech, v rámci kterých mohou žadatelé předkládat projekty:

Zvyšování kvality ve vzdělávání (alokace 100 milionů korun), například inovace školního vzdělávacího programu; výuka v cizích jazycích; zlepšení podmínek pro výuku ICT nebo technických oborů; kariérové poradenství; spolupráce školy s aktéry na trhu práce; rozvoj podnikatelských znalostí žáků aj.

Rovné příležitosti dětí a žáků, včetně dětí a žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (alokace 60 milionů korun), například tvorba individuálních vzdělávacích plánů; asistenční, speciálně pedagogické a psychologické služby; multikulturní výchova a vzdělávání; neformální vzdělávání; vzdělávání dětí a žáků cizinců aj.

Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení (alokace 90 milionů korun), například projektů: další vzdělávání pedagogických pracovníků; odborné praxe a zahraniční stáže; jazykové vzdělávání; využívání ICT ve výuce; environmentální vzdělávání aj.