„Když už budete požádáni a dáte na halu peníze, prosazujte její umístění v jiné vhodnější lokalitě a se zázemím, které k takovéto hale náleží,“ stojí v e–mailu, podepsaném Karlem Humlem a adresovanému mluvčímu TPCA Matěji Matolínovi. Mail navázal na předchozí oslovení firmy členem petičního výboru Pavlem Konývkou, který na TPCA apeluje s tím, že na halu se těší pouze část občanů města (hráči, realizační tým basketbalového klubu a jeho fanoušci).
„Dle projektu jde opravdu o zdařilé dílo, které by však mělo stát v jiné lokalitě,“ soudí a jako důvody uvádí: Sepsání petice občanů zhruba se 600 podpisy, zrušení jednoho z posledních hřišť, kam chodí cvičit a sportovat děti ze sedmi základních škol, vykácení stromů a likvidace zeleně, která v Kolíně mizí před očima, ztráta parkovacích míst a opětovný vznik a zvýšení hluku (plánované koncerty), obava z vandalismu a kriminality, narušení života občanů této lokality. „Dnes už jsou beztak vystaveni nepříjemným podmínkách (průtah Kolínem),“ dodává a připomíná plánované zavedení provozu z hlavní silnice v bezprostřední blízkosti domu Seifertova 397.
Automobilka TPCA potvrdila, že město ji ohledně podílení se na výstavbě haly oslovilo. „Tato otázka zatím není uzavřená, jednáme o tom. Vnímáme to tak, že hala se staví pro Kolín a Kolíňáky, kteří si volí svou politickou reprezentaci. Vlastní umístění haly se nás až tolik netýká. V případě masového odporu proti projektu bychom to zvážili,“ uvedl Matěj Matolín.
Otázka budoucí sportovní haly byla na programu jednání poslední rady města. Ta spolu se Správou městských sportovišť Kolín vyzývá petiční výbor, občany, kteří se k petici připojili, ale i všechny ostatní k zamyšlení se nad argumenty, které jsou obsahem jejího vyjádření a odpovídají tak na výtky petice i některé podněty z webové diskuze Kolínského deníku.
Jedním z hlavních úkolů SMSK, a.s. je vybudovat v Kolíně sportovní halu, která ve městě zcela chybí, jak z hlediska zázemí pro vrcholový a výkonnostní sport, tak zejména sportování dětí a mládeže. Společenská poptávka po tomto zařízení je enormní a zcela oprávněná. Uzavřený prostor s vyhovujícími podmínkami pro některé typy kulturních akcí také ve městě schází.
Dotčené pozemky jsou určeny územním plánem ke stavbě sportovišť s možností parkování vozidel, a to již bezmála 20 roků. Pro asi 65% obyvatel města je hala umístěna v dochodné vzdálenosti od jejich bydliště (1,5 km).
Dopravní obslužnost byla zkonzultována s odborem dopravy. Propojení ulic Seifertova a Jaselská předložená studie nenavrhuje a ani projektová dokumentace jej nebude obsahovat. Zvýšení dopravního zatížení se v místě prakticky neprojeví, neboť ve srovnání se stávajícím provozem Billy bude zcela zanedbatelné. Přípustná jsou pouze krátkodobá zvýšení například v době před a po utkání
Parkovací kapacita je zcela dostačující běžnému provozu haly. V době mimo konání akce závažnějšího charakteru bude parkoviště otevřeno i pro obyvatele okolních domů. Informační systém bude s dostatečným předstihem informovat o nemožnosti parkování v určitý den a čas.
Prostor pro nárazové a krátkodobé parkování vozidel dalších návštěvníků haly je zajištěn v dostatečné míře v okolí místa na stávajících parkovištích a další možnosti v blízké budoucnosti ještě vzniknou.
Kapacita inženýrských sítí je v místě dostatečná i pro stavbu náročnějšího charakteru.
Stávající zeleň bude stavbou dotčena v minimální možné míře, po dokončení díla bude doplněna dle projektu, zelené plochy doznají parkovou úpravu s lavičkami a dětským koutkem.
Hala bezpodmínečně splní všechny normy a zákonná opatření ve smyslu svého vlivu na své okolí a životní prostředí. Dále vyhoví parametrům jednotlivých sportovních svazů a požadavkům na kvalitu akustiky, světelného prostředí, tepelně-izolačních vlastností, ekologie a hospodárnosti provozu.
Maximálně nezodpovědným krokem by bylo přemístění stavby například do Borků a podobně, které by zcela eliminovalo jednu z nejcennějších předností, a to blízkost většiny kolínských škol, školek, družin a bydlišť obyvatel města. Zátěž s dopravou dětí a mládeže, která by byla tímto přesunuta na rodiče, školy a sportovní kluby, by byla enormní, časově a finančně náročná, neekologická i nebezpečná. Stejné je to i s dopravou většiny diváků a návštěvníků haly. Nehledě na fakt, že jiným takto vhodným pozemkem, město Kolín ani SMSK nedisponují.
Kladné stanovisko městského architekta z hlediska urbanistického a z hlediska začlenění stavby do okolní zástavby bylo již zveřejněno.
„SMSK ve spolupráci s městem Kolín činí a bude nadále činit všechny potřebné kroky k vydání stavebního povolení na stavbu a její následnou realizaci, a to v dobré víře, s plnou zodpovědností a s vědomím, že tak vznikne nejen opravdu krásné dílo, které přispěje ke zlepšení kvality života, vybavenosti a novým možnostem občanů Kolína, ale také dílo, které výrazně přispěje k propagaci a dobrému jménu našeho města,“ uzavřel předseda představenstva SMSK Jakub Plašil.