18.6.1757 se na bitevním poli střetla vojska císařovny královny Marie Terezie pod velením polního maršála hraběte Dauna a vojska pruského krále Bedřicha II. Výsledek je nám dobře znám - císařsko královská vojska v lítém boji zvítězila a Bedřich II. musel zastavit obléhání Prahy a odtáhnout z českého království.

Co se ale dělo v tom čase ve městě Kolín? Co se dělo před bitvou a po ní v regionu Kolínsko? To již tak dobře známé není. A právě tyto události před bitvou, v jejím průběhu a bezprostředně po ní popisuje kniha autora Gottfried Uhlig v. Uhlenau: Vzpomínky na Bitvu u Kolína a tehdejší dobu, jež v němčině vyšla roku 1857 ke stému výročí bitvy.

A právě tuto knihu, jež podrobně popisuje region Kolínsko, události před bitvou u Kolína, její průběh a události po ní si můžete letos poprvé přečíst celou v českém jazyce. Její překlad do českého jazyka zajistil evropský vzdělávací a kulturní projekt Bitva u Kolína - Justitie et Clementia CZ1.15/2.3.00/48.00977, jehož realizátorem pro celý region Kolínsko je městys Cerhenice. Kniha obsahuje mnoho vzpomínek pamětníků bitvy a velmi zajímavé dobové popisy jednotlivých obcí a míst na bojišti.

Na tomto místě Vám z ní budeme postupně přinášet jednotlivé úryvky jako čtení na pokračování. Dnes jsme zvolili úryvek z deníku magistrálního kolínského úředníka Modestina, který si vedl od 17.5.1757 do 21.6.1757. Zaznamenal zde poměrně podrobně všechny události, jež se v Kolíně tehdy odehrály, a také kolik za ně Kolínští museli zaplatit.

Žurnál královského města Kolína ohledně válečných plateb a výkonů, anno 1757

Dne 17. května 1757 přirazil kolem třetí hodiny odpolední oddíl pruského vojska, a to Jeho Jasnost vévoda Wilhelm von Bevern, obrist von Fink, pan obristlieutenant von Tettenborn jako velitel města, dále tři páni majoři a dva grenadýrské bataliony o síle 938 mužů. Od tohoto dne musela býti dle nařízení vévodova domácího hofmistra Seeleho zřízena pro jeho Výsost kuchyň, již převzal do své péče pan Kropaček.

Dne 18. května muselo město zakoupiti od vévodského sekretaria bezpečnostní list (salva guardia), za nějž bylo v přítomnosti královského rychtáře pana Johanna Jindry, královského pana purkmistra Josefa Kratochwila a královských magistrátních radů, pánů Lysandera, Gallase, Urbanidese a Pošwy předáno 6 dukátů in specie. Pro dva bataliony ubytované u měšťanstva bylo třeba dodati masa stejně jako dvou sudů piva z městského pivovaru. K hlavní stráži a věžním strážím bylo třeba rozeslati inkoust, brka a papír. Oné noci vyrazili Prusové z kasáren do pivovarského sklepa a načali tři sudy piva.

Dne 19. května zabrali tito bez ptaní opět 16 sudů a odvezli tyto do tábora; rovněž byly započaty přípravy k výstavbě palisád kolem města.
Dne 20. května odpochodoval batalion Prusů z města do ležení. Toho dne byly jak v kasárnách, tak v několika domech zřízeny špitály a bylo třeba je zaopatřiti vším potřebným. Kuchyň pana velitele města byla denně hrazena z městských rent, stejně jako kuchyň pana polního komisaria. Byly vydány zámky k branám a vybrány chlebové komory. Všechny strážnice, špitály, jakož i polní poštu bylo třeba zaopatřiti lucernami a světly.

Dne 21. května bylo s vojačkou Annou Sandrovou dohodnuto, že bude dostávati za opatrování nemocných v Lotrinském domě denně devět krejcarů. Dne 21. května bylo vojenskému tesaři předáno 18 krejcarů, které Židé vybrali k pracím na bránách. V kasárnách Nr. 11 dostával jeden rejtar z regimentu Kyow denně 12 krejcarů za posluhu nemocným. Toho dne připochodovalo od Mladé Boleslavi 600 rekrutů s 1 majorem, 1 hejtmanem, 4 lieutenanty, 5 unteroficiery a 3 felčary a byli ubytováni po městě, v kasárnách a na radnici. Pokračování příště …

A právě pokud sami chcete okusit, jak takový rekrut žil, cvičil a pochodoval, přijďte v sobotu 4. června do Komenského parku v Kolíně a nechte se také naverbovat.

Dostanete werbovací glejt a bude Vám vyplacen jeden tereziánský tolar za naverbování na vojnu. Dostanete sedm krejcarů denní mzdy a můžete si zkusit, co vše voják musel podstoupit při výcviku se zbraní.

Křehké pohlaví si může vyzkoušet život markytánky a ušít dobovou vojenskou košili nebo chlebník, které pro Vás máme připraveny nastříhané podle dobových střihů.

Dozvíte se spoustu zajímavostí z života prostých vojáků v době Marie Terezie a především se dobře pobavíte. Sobota 4. června, Komenského park, Kolín od 9.30 do 16. hodin. Srdečně všechny zveme. Podrobné infor na e–mailu jsissak@gmail.com

Knihu G. Uhlig v. Uhlenau: vzpomínky na Bitvu u Kolína a tehdejší dobu si můžete díky evropskému vzdělávacímu projektu Bitva u Kolína - Justitia et Clementia CZ 1.15/2.3.00/48.00977 objednat na mailujsissak@gmail.com, a to až do vyčerpání zásob.

Autor: Jiří Sissak