Přeplněné věznice, ekonomická náročnost vedení věznic, ale i občasná neefektivita tohoto druhu trestu, obzvláště u pachatelů méně závažné trestné činnosti, kteří se během pobytu ve vězení rekvalifikují na závažnější trestnou činnost. Toto je několik důvodů, proč se pozornost v posledních deseti letech obrátila k alternativním trestům, tedy trestům, které nejsou spojeny s odnětím svobody, ale nějakým způsobem omezují práva odsouzeného. V České republice mezi ně patří nejrůznější peněžité pokuty vypočítané z příjmu trestaného. Už dvanáctým rokem funguje i trest obecně prospěšných prací. Ten může být uložen ve výměře 50 - 400 hodin a to za trestné činy, jejichž horní hranice nepřevyšuje sazbu pěti let odnětí svobody. Při ukládání tohoto trestu se přihlíží i k povaze pachatele, k tomuto druhu trestu nemůže být odsouzen člověk s výrazně protispolečenským zaměřením nebo pachatel násilných trestných činů. Nejčastěji jsou tyto tresty ukládány za krádeže, řízení v opilosti nebo řízení bez řidičského průkazu.

Jde o výhodnější trest

Vedoucí kolínského střediska Probační a mediační služby Jitka Markytánová říká: „Tento druh trestu je ekonomicky výhodnější než trest odnětí svobody. Pachatel zůstává na svobodě a stát nemusí hradit pobyt ve vězení. Trest je vykonáván ve volném čase odsouzeného bez nároku na mzdu,“ a dodává, že odsouzený také ztratí možnost se ve vězení zdokonalit v páchání trestné činnosti. Probační a mediační službu zřídilo od 1. ledna 2001 Ministerstvo spravedlnosti ČR. Ta spolupracuje s odsouzenými, pomáhá zprostředkovat místo výkonu trestu a dohlíží na zákonný průběh trestu. Organizace, ve kterých odsouzení trest vykonávají musí být neziskové nebo státem zřízené. Jsou to tedy technické služby, různé dobrovolné organizace nebo sportovní kluby. Každá organizace si své pracovníky v rámci programu veřejně prospěšných prací vybírá sama. Výběr pracovníka se pak odráží ve spokojenosti organizace s prací vykonávanou odsouzeným. Praktickou zkušenost má i ředitel pečeckých technických služeb Miroslav Hartman: „V současné době u nás pracuje jeden mladý muž. Žena, která již dříve u nás v tomto programu pracovala, si vyjednala další spolupráci. Ovšem nenastoupila. Měla zřejmě své důvody. Se zaměstnaným je vše v pořádku. Žádný problém s ním zatím nebyl. Vyřezával například porost kolem hřbitova. Práci musí vykonat sám, nikoho si nemůže přizvat na výpomoc. Následně mu pak vyměříme počet odpracovaných hodin. Má jich nařízeno na tři stovky. V současné době má již odpracováno 180 hodin. Odpracovat je musí v nařízené době. Zdali bude pracovat hodně, může mít odpracováno již brzy. Záleží na něm, jak si hodiny rozvrhne.“

Počty alternativních trestů rostou

Probační a mediační služba za rok 2007 ve Středočeském kraji evidovala 2 687 nových případů včetně mladistvých. Což je o 361 případů více než v roce 2006. Podle Jitky Markytánové obecně prospěšné práce splňují svůj výchovný cíl. „Odsouzený není vytržen ze svého prostředí a může být začleněn do života společnosti bez dalšího porušování zákonů.“ Ale upozornila, že problém nastává při opakovaném uložení trestu lidem, kteří jej již jednou nevykonali nebo v chybném posouzení zdravotního stavu odsouzeného, který není schopen alternativní trest vykonat. Tyto nedostatky by měly být odstraněny připravovanou novelizací zákona.

Autoři: Eva Teplá, Tomáš Husa