Z Kolína k němu odešla důrazná vyjádření. „Rozporujeme záměr, chtěli jsme další posouzení z hlediska vlivu na životní prostředí a minimálně dvě další varianty řešení,“ předeslal starosta Michael Kašpar.

Varianta, že se jezero rozdělí na dvě, znamená, že to druhé by tím pádem ztratilo propojení s Labem a bylo by tedy závislé jen na podzemní a dešťové vodě. „Argumentujeme, že by tím mohlo dojít k vytváření polouzavřených lagun, k mnohem vyššímu znečištění vody, k přemnožení sinic atd.,“ říká starosta.

Že značné množství navážených materiálů a uzavírání či vytváření polouzavřených menších lagun s velmi úzkým průlivem nutně povede k zazamňování lagun v severní části jezera a významné eutrofizaci vodního útvaru, je názor také odborníka z odboru životního prostředí Vladimíra Gladkova z hlediska vodoprávního úřadu.

„Při provádění technické rekultivace v lokalitě těžby šterkopísku bylo doloženo (již v minulosti) značné zhoršení kvality vlivem navážených materiálů a zemin nutně s významným obsahem znečišťujících látek včetně kontaminovaných odpadů, například výkopů ze staveb, materiálů z kolejiště, průmyslových areálů apod.,“ upozorňuje Vladimír Gladkov.

Podle slov starosty Kolín dvě variantní řešení nabízí – otevření nejsevernější vodní plochy širokým průlivem, nebo Sandberk prostě jen vysvahovat, aby pak sloužil ke koupání, rybaření apod. „Samosprávně jako město jsme posílali připomínky také k dopravě,“ podotýká Michael Kašpar s tím, projekt počítá, že by se na Sandberk mělo navézt 1,8 milionu tun odpadu. „Jen to není odpad jako takový, je to třeba i zemina, kameny, nikoli komunální odpad,“ dodává starosta.

Ovšem je navrženo 100 kamionů denně po dobu 200 dní v roce cca sedm let. 70 procent by mělo jezdit od Starého Kolína, 30 od Kolína. „Rozporujeme to jednak kvůli zatížení komunikací, byť krajských, jednak z pohledu, že se opět neřešily jiné možnosti, například, že by materiál mohl putovat po vodě. Navíc následujících sedm let těžko může jezdit od Kolína tolik kamionů, když se má rekonstruovat Nový most,“ dodal starosta. Celou situaci pak shrnul tak, že ovšem připomínky z Kolína podle jeho názoru nebyly zapracované.

Obdobné připomínky dával i Starý Kolín a Česká inspekce životního prostředí (ČIŽP). „Jak my, tak ČIŽP jsme také namítali, že není zajištěná dostatečná kontrola, zda zemina není kontaminovaná. Prý tam má být kamerový systém. To je ale z našeho pohledu zcela nedostatečné. Chtěli bychom víc než čtyři odběry vody za rok a navíc ne v předem daným termínech, ale kdykoli,“ řekl Michael Kašpar.

Aktuálně je situace taková, že se v případném odvolání nepostupuje podle správního řádu, ale podle speciálního ustanovení zákona o životním prostředí, kdy se Kolín nemůže odvolat stejně jako žádný z dotčených územních samosprávních celků ani ČIŽP. Může se odvolat jen dotčená veřejnost, tj. minimálně tři roky fungující spolek, který se zabývá ochranou přírody, nebo skupina nejméně 200 osob.

Přesto se Kolín snaží. „Poslal jsem výzvu náměstku hejtmanky pro oblast životního prostředí a zemědělství Miloši Peterovi, aby celou záležitost prověřil,“ uvedl starosta Kašpar. Je tu totiž ještě možnost autoremeduru, tedy udělat opravné rozhodnutí.

Další možností je, aby město požádalo ministerstvo životního prostředí o prověření, což hodlá připravit. „Rozhodně nerozporujeme, že prostor Sandberku potřebuje rekultivaci, ale rozporujeme to, že stávající záměr může mít vliv na životní prostředí, nebyly prověřeny další varianty atd.,“ shrnul starosta.

Na webu je nyní dostupná petice týkající se plánovaného dění na Sandberku, jedná se o možnosti odvolání, třeba rybáři by se odvolat mohli. Aktéři požádali o pomoc také hnutí Arnika a hnutí Duha. V pondělí bude celou problematiku projednávat kolínské zastupitelstvo.

Situaci kolem Sandberku sledujeme, oslovujeme další dotčené osoby, orgány a organizace.