Tito majitelé porušují zákon o vodovodech a kanalizacích. Proto město obyvatele vyzývá, aby si zajistili kontrolu zaústění svodů dešťové vody a případné špatné zaústění napravili. Na nápravu dává lhůtu půl roku – tedy od 1. dubna do konce září. Po uplynutí této lhůty budou ve vybraných lokalitách namátkově prováděny kouřové zkoušky.

Kouřová zkouška je založená na stopování zdravotně nezávadné umělé mlhy vháněné do splaškové kanalizace. Pomocí výkonného ventilátoru je mlha vháněna vstupní šachtou do stoky splaškové kanalizace a do kanalizačních přípojek připojených nemovitostí.

Pokud je do přípojky na splaškové kanalizaci nesprávně napojeno i srážkové odvodnění z nemovitosti, objeví se mlha v okapech či ve vpustích třeba na dvorcích.

U nemovitostí, kde se během zkoušek i přes upozornění a po uplynutí lhůty na nápravu prokáže černé napojení svodů do splaškové kanalizace, je ze zákona možné uložit pokutu ve výši 50 tisíc korun.

S podobnými problémy se potýká řada dalších města a obcí, například nedaleké Břežany II. „Občas lidé do kanalizace pustí dešťovou vodu, takže nám pak vznikají vícenáklady. Naředí se připravená chemie, vzrostou náklady na elektřinu," vysvětlil starosta Tomáš Brázda.