Z jakého důvodu se vedení SOŠ informatiky a spojů rozhodlo pro otevření nových oborů a o jaké specializace vlastně jde?
Pro otevření nových oborů hovořila jednak poptávka samotných uchazečů a pak sa-mozřejmě také možnosti uplatnění absolventů na současném trhu práce. Vedení školy si od jejich zavedení slibuje také zatraktivnění studia. Jde o čtyřletý maturitní obor Cestovní ruch a rekreologie a o specializaci Počítačová grafika a multimédia ve čtyřletém maturitním oboru Informační technologie.

Na které oblasti je studium oboru Cestovní ruch a rekreologie zaměřeno?
Jde o obor určený pro chlapce i dívky, který je zaměřen především na ekonomiku a účetnictví cestovních kanceláří a hotelového provozu, marketing a management cestovního ruchu, služby a logistiku v cestovním ruchu, geografii, průvodcovství a na služby z oblasti rekreologie. Součástí výuky je také předmět Cestovní ruch v praxi. V rámci všeobecného zá-kladu je v učebním plánu zařazena výuka dvou cizích jazyků z výběru angličtina, němčina, ruština, španělština a francouzština. Dále se výuka soustředí na kulturu osobního projevu a dějiny kultury a umění.

Kde mohou najít absolventi tohoto oboru uplatnění po ukončení studia na vaší škole?
Absolventi oboru získají předpoklady k dalšímu vysokoškolskému studiu v oblasti cestovního ruchu a rekreologie či k práci v cestovní kanceláři, ať při jejím řízení nebo jako delegáti či průvodci. Uplatní se také v hotelovém provozu při práci v recepcích nebo při vol-nočasových aktivitách klientů.

Co si slibujete od zavedení specializace Počítačová grafika a multimédia?
Pro tento obor, připravující studenty pro činnost kvalifikovaných odborníků v oblasti počítačové grafiky, multimédií a sazby dokumentů, máme na škole velmi dobré personální a materiální vybavení. Slibujeme si od něj, že ke studiu v oblasti informačních technologií při-táhne nejen chlapce, jak je tomu v případě specializací Programátor a Síťový specialista, jejichž studium rovněž nabízíme, ale i dívky. K výtvarné přípravě, která je součástí studia, má přece jenom řada z nich blízko.

Je tato specializace zaměřena opravdu úzce jen na počítačovou grafiku?
V rámci společného odborného základu tohoto oboru studenti získají znalosti z oblasti počítačového hardwaru a softwaru, technických prostředků přenosu dat, tvorby aplikací a tvorby webových stránek. V průběhu studia absolvují studenti souvislou praxi na reálných pracovištích. Uplatnění absolventa je tedy velmi široké. Může se uplatnit především jako po-čítačový grafik, odborník na grafický software a tvůrce multimédií nebo webových strá-nek, případně jako technik IT, pracovník uživatelské podpory, správce aplikací, správce ope-račních systémů, obchodník s prostředky IT či jinak.

Jsou tyto dva nové obory jedinými, které nabízíte uchazečům o studium, nebo jste zůstali i u „osvědčených" oborů?
Doba s sebou přináší rychlé změny ve všech oblastech lidské činnosti a pokud chceme mít dostatek kvalitních žáků a poskytnout jim vzdělání, které jim umožní konkurenceschop-nost na trhu práce, musíme měnit obsah i formy výuky ve všech oborech. Kromě už zmíněných dvou oborů a specializací Programátor a Síťový specialista v oboru Informační technologie nabízíme ještě v elektrotechnické a počítačové oblasti méně náročný maturitní obor Mechanik elektrotechnik, zaměřený na počítače a řídící techniku v jedné větvi a komunikační techniku ve druhé větvi, a v ekonomické oblasti dva maturitní obory - Peněžní specialista a Peněžní a logistické služby. Posledním naším oborem je tříletý učební obor s výučním listem Provozní elektrikář.

Jak se mohou případní uchazeči či jejich rodiče dozvědět o vaší škole a studiu více?
Naše škola pořádá dva dny otevřených dveří, a to v pátek 9. listopadu od 15 do 18 hodin a v sobotu 12. ledna od 9 do 12 hodin. Všechny potřebné informace jsou také na webo-vých stránkách naší školy www.soskolin.cz, a to včetně kontaktů, na kterých jsme připraveni zodpovědět uchazečům či jejich rodičům případné dotazy. na těchto stránkách se také mohou uchazeči nezávazně zaregistrovat, a díky tomu budou průběžně dostávat aktuální informace o škole a přijímacím řízení.