Gymnázium v Českém Brodě je škola všeobecně vzdělávací se zvýšeným důrazem na cizí jazyky a informatiku. Bylo založeno jako městské gymnázium v roce 1919.

Současnost školy

V současnosti je to škola zřízená Středočeským krajem, která poskytuje úplné středoškolské vzdělání ve čtyřletém a osmiletém typu studia ukončené maturitní zkouškou z českého jazyka a literatury, cizího jazyka a dvou volitelných předmětů. Našim hlavním cílem je připravit studenty na další studium na vysokých školách všech typů. Výuka probíhá podle generalizovaných učebních plánů. V primě a v sekundě osmiletého typu studia bude vzdělávání probíhat podle školního vzdělávacího programu pro nižší gymnázium.
Ve školním roce 2007/2008 studuje na gymnáziu celkem 334 studentů ve 12 třídách.
Přihlášky ke studiu se podávají prostřednictvím základních škol do 14. března 2008. Písemné přijímací zkoušky se budou konat 21. dubna 2008, pro studenty osmiletého typu studia podle testů společnosti SCIO z matematiky, českého jazyka a obecných studijních předpokladů a pro studenty čtyřletého typu studia podle školního testu z všeobecných znalostí, který zahrnuje učivo všech předmětů základní školy. Studenti s vyznamenáním v osmé a deváté třídě budou při přijímacím řízení zvýhodněni tak, že jejich přijetí je téměř jisté (pokud podají přihlášku na gymnázium v 1. kole přijímacího řízení). Ve čtyřletém typu studia jsou možná i další kola přijímacího řízení. V obou typech studia bude přijato ke studiu 30 žáků. Testy agentury SCIO jsou pro žáky osmiletého studia velmi obtížné, a je potřebné si je vyzkoušet předem.
Dny otevřených dveří
Přijďte se poradit s vedením školy při příležitosti Dnů otevřených dveří 8. listopadu 2007 a 17. ledna 2008 v 16.30 hodin v budově gymnázia. Vzdělávání v osmiletém studiu probíhá podle školního vzdělávacího programu, ve čtyřletém studiu podle upraveného generalizovaného učebního plánu. Všechny plány i další potřebné informace naleznete na www.gcbrod.cz.
Na gymnáziu studuje každý student dva cizí jazyky (škola nabízí angličtinu, němčinu, francouzštinu, eventuálně latinu a ruštinu jako nepovinné nebo volitelné předměty). Studium cizích jazyků bývá pravidelně doplněno praktickým upevněním při výměnných zájezdech do SRN (Lichtenfels, Bochum) a do Francie (Pontarlier). V posledních dvou ročnících se studenti profilují podle svých zájmů výběrem volitelných předmětů.

Vybavení učeben

Ve svém vybavení má škola tělocvičnu na gymnastiku, posilovnu, počítačovou učebnu s mikrovlnným připojením na internet, odborné učebny pro výuku fyziky, chemie, biologie, dějepisu, estetiky, hudební výchovy, dále knihovnu, chemickou a fyzikální laboratoř, keramickou dílnu. Stravování studentů je zajištěno v blízké jídelně ZŠ. Gymnázium nemá bezbariérový přístup do budovy.
Během studia organizuje naše gymnázium kromě individuálních studijních i skupinových výměnných zájezdů do ciziny i poznávací zájezdy do zahraničí. Studenti se mohou zapojit do činnosti pěveckého sboru Vox Bohemica nebo Klubu mladých diváků. Pravidelně pořádáme i výstavy výtvarných prací ve vlastní galerii Na Schodech. Oblíbenou akcí mezi studenty jsou pravidelné úterky s promítáním filmů a besedami nad aktuálními tématy. Gymnázium dále organizuje adaptační kurzy pro studenty nově přijaté ke studiu, sportovní turistické kurzy, lyžařské kurzy. Dalšími aktivitami jsou vodácké zájezdy o prázdninách i během školního roku (i zahraniční), kurz bridže, recitační kroužek, volné i organizované využívání počítačové učebny i v době mimo výuku, kurzy řízení motorových vozidel. Nabízíme i širokou škálu tělovýchovných aktivit v rámci sportovních her zaměřených na kolektivní sporty.

Další aktivity…

Volitelné předměty: konverzace v cizích jazycích (ANJ, NEJ, FRJ); semináře z matematiky, deskriptivní geometrie, dějepisu, zeměpisu, biologie, chemie, společenských věd, psychologie, estetiky, programování, literární seminář.
Nepovinné předměty: fyzikální praktikum, ruština, latina, programování, chemické praktikum, sportovní hry, gymnastika, volejbal, florbal, seminář mediální tvorby, netradiční výtvarné techniky.
Soutěže, olympiády, sportovní kurzy, nepovinné předměty a volnočasové aktivity studentů a profesorů jsou podporovány občanským sdružením rodičů Společnost přátel gymnázia. Finanční prostředky získává SPG výběrem příspěvků a sponzorskými dary. Spolupráce s rodiči je na velmi dobré úrovni. Gymnázium má zřízenou Radu školy.
Velice nás mrzí odchod části žáků devátých tříd českobrodských základních škol do pražských gymnázií, zatímco do našeho gymnázia přicházejí studenti z jiných spádových oblastí. Vzhledem k možnosti výběru studentů při přijímacím řízení je úspěšnost absolventů gymnázia při stejném řízení na vysoké školy na velmi vysoké úrovni (loňský průměr 87,8 %).
Osm let je lepší než čtyři roky
Je pravdou, že absolventi osmiletého typu studia mají úspěšnost ve studiu daleko vyšší než absolventi čtyřletého typu studia, neboť učitelé na gymnáziu mohou s těmito žáky pracovat delší dobu, a kladou na své žáky zvýšené nároky po celou dobu jejich studia. Stejně jako v minulých letech odcházejí z gymnázia absolventi, kteří jsou dobře vybaveni vědomostmi pro další studium na vysokých školách. Ředitelem gymnázia je Vladimír Libovický.