Naši absolventi mají vzhledem k propracovanému systému odborného výcviku, praxí a odborných praxí, kterých se účastní od 1. ročníku přímo ve firmách, více praktických zkušeností a dovedností. Jejich uplatnitelnost na trhu práce je proto vysoká. Škola v každém roce z uplynulých šesti let získala od Hospodářské komory ČR Osvědčení potvrzující vysokou kvalitu odborné přípravy.

V oborech Prodavač a Pekař žáci získávají po celou dobu studia stipendium za produktivní práci, v oboru Pekař navíc také stipendium Středočeského kraje.

Teoretická výuka probíhá v areálu školy, kde je k dispozici 21 učeben, z toho 7 odborných, knihovna, tělocvična, venkovní hřiště a atletická dráha.

Žáci se účastní jazykových olympiád, sportovních soutěží, soutěží všeobecných i odborných vědomostí a dovedností, vytváření projektů.
Již potřetí jsme byli velmi úspěšní v celostátní soutěži Český prodavač v EU, aranžérky se prosadily v soutěžích Den Země, Svět kolem nás a Svět růžovými brýlemi.

Úspěšně je rozvíjena mezinárodní spolupráce se SOŠ obchodu a služeb v Rimavské Sobotě na Slovensku, v jejímž rámci probíhají i soutěže Dovednosti bez hranic a FourFest – Dny porozumění.

Žáci závěrečných ročníků jsou již několik let zapojováni do realizace Nové závěrečné zkoušky, při níž NÚV stanovuje jednotná témata stejným oborům v celé republice.