Téma hospodaření správy silnic a jejích zakázek před rokem otevřel tehdejší předseda finančního výboru zastupitelstva Michael Pánek (ODS): vystoupil s podezřením na nehospodárnosti v řádu stamilionů. Následně středočeští politici vehementně diskutovali o zadání auditu i výběru auditorské firmy. Vášnivé dohadování zjevně přispělo k rozpadu bývalé krajské koalice. A spory neutichly ani po provedení auditu.

Nyní je oheň na střeše hlavně kvůli tomu, že zprávu auditorů dostali zastupitelé s řadou začerněných míst. Auditorská firma BDO Advisory tak dokument upravila s odkazem na ochranu citlivých údajů. Středočeská opozice se proti tomu ohrazuje. Třeba podle Tomáše Havlíčka (ODS), jehož slova pak podpořil i stranický kolega Martin Kupka, zakrytí čísla smlouvy či data jejího podepsání nemůže mít v době registru smluv jiný účel, než aby zastupitelé konkrétní smlouvy nemohli dohledat. Martin Macháček (STAN) na jednání zastupitelstva navíc citoval rozhodnutí hovořící o tom, že právo zastupitelů na informace, které potřebují pro svou práci, má přednost před ochranou osobních údajů i obchodního tajemství.

Závěry auditu poprvé předložil zpracovatel krajským radním, a to 26. března. Jeho zástupce Miroslav Kvapil tehdy informoval, že byly shledány pouze teoretické nedostatky a porušení právních předpisů či interních norem zjištěno nebylo. Následně ředitel silničářů Zdeněk Dvořák připravil zprávu o nápravných opatřeních. Tu v polovině dubna dostaly k dispozici tři výbory zastupitelstva – společně s takzvaným manažerským shrnutím auditu. Na sklonku května byla pro zastupitelské kluby připravena anonymizovaná zpráva o výsledcích – a právě kolem začernění podstatné části textu se točí nynější spory.

Pokračovat jistě budou na jednání zastupitelů 27. srpna. Tam hejtmanka Jaroslava Pokorná Jermanová (ANO) slíbila informovat o krocích k nápravě – pozve ředitele správy silnic Dvořáka, aby představil nastavená opatření. „Nemáme co skrývat; opravdu ne,“ konstatovala s připomínkou, že audit se týká minulého volebního období, kdy její tým v čele kraje ještě nestál. Radní pro oblast dopravy František Petrtýl (ANO) pak potvrdil, že na srpnovém zasedání budou zastupitelé informováni o opatřeních přijatých ve správě silnic. Mimo jiné podle něj bude na SÚSce zřízeno kontrolní oddělení.

Hejtmanka dále zkusí prostřednictvím ředitele krajského úřadu požádat zpracovatele auditu o ochranu citlivých dat v menším rozsahu než nyní. Sama se prý k míře začernění dokumentu vyjádřit nemůže. „Já nejsem právník,“ zdůraznila s tím, že je třeba respektovat smlouvu s dodavatelem auditu, který pracoval na základě platné smlouvy s krajským úřadem – a současně mít na paměti, že anonymizaci provedla auditorská firma s mezinárodním renomé.

Ocenila současně aktivitu klubu zastupitelů za hnutí STAN, který se kvůli začerněným pasážím ve zprávě o auditu obrátil mimo jiné na Úřad pro ochranu hospodářské soutěže. „Ať se nastaví hranice mezi tím, co je zveřejnitelné a co ne,“ přikyvuje. Poněkud pak překvapila slovy, že sama nezačerněnou verzi nemá – ani ji neviděla. Pro samotnou hejtmanku je prý ovšem důležité manažerské shrnutí – a pak právě nápravná opatření, která opakovaně slíbila v srpnu představit.

Macháček, jenž se netajil záměrem podniknout všechny kroky k získání nezačerněné verze auditní zprávy – i kdyby spor měl skončit u Nejvyššího správního soudu ČR – dále připomněl, že nebyl zadán forenzní (tedy vyšetřovací) audit, jak původně Pánek požadoval. Ohradil se i proti tomu, že přímo v terénu nedošlo na kontroly kvality a objemu provedených prací u deseti náhodně vybraných zakázek, jak bylo původně ohlášeno. Odkázal na informace z květnového semináře, který krajský úřad pro zastupitele připravil – a to i s možností klást zpracovatelům auditu otázky. „Řekli mi, že žádnou technickou kontrolu neprováděli, ale mluvili s cestmistry a ti jim potvrdili, že je vše v pořádku,“ durdí se. S tím, že s touhle filozofií byl vlastně audit zbytečný a kraj mohl ušetřit půl milionu korun. „To se mohli zeptat pana ředitele,“ míní, že i Dvořák by jistě řekl: vše v pořádku.

Výhradami nešetřil ani Pánek, jehož podněty stály na počátku zemětřesení kolem správy silnic. Nebo spíš její proměny v arénu politických gladiátorů. A nekritizoval jen zmiňovaný seminář, kde se podle něj zastupitelé mohli ptát na auditorskou zprávu, kterou ještě neměli k dispozici. Ohradil se už proti samotnému zadání auditu: obyčejný a nikoli forenzní podle něj nemůže odhalit takové věci jako třeba účelové dělení zakázek nebo majetkové a personální vazby mezi firmami, jež se ucházejí o jejich získání.

Pánek upozornil, že je varující zadávání 80 procent prací v režimu veřejných zakázek malého rozsahu, kdy není třeba vypisovat otevřené výběrové řízení, do něhož se může přihlásit kdokoli, ale stačí oslovit tři firmy a z jejich nabídek vybrat tu s nejnižší cenou. Už proto trvá na původním stanovisku: je třeba provést forenzní audit. Vadí mu také, že se auditoři nevěnovali areálům u silnic; ty podle něj SÚSka poskytuje dodavatelským firmám za směšně nízké částky.

Některá doporučení auditorské firmy pak Pánek označil za přímo absurdní. Zvlášť mu leží v žaludku rada rozdělit krajskou správu silnic na čtyři střediska, která budou své zakázky soutěžit samostatně. V takovém kroku spatřuje jediné: účelové dělení zakázek by bylo zlegalizováno.

V téhle fázi debaty už hejtmanka nepřikyvovala. Pánkovi vmetla do tváře, že se opírá o doporučení svého známého ze společnosti Ernst & Young (nabízející mimo jiné audity), což pro nezasvěcené mohlo znít poněkud záhadně. Narážela tím na to, kraj v zimě podal trestní oznámení na dvě osoby, z nichž jednou je podle Pánkových vlastních slov právě on sán. A z někdejší tiskové zprávy kraje o neoprávněné kontrole ve správě silnic plyne, že v době výběru firmy, která pro kraj provede audit, měl údajně přivést na správu silnic člověka z jedné z firem ucházejících se o získání této zakázky – a poskytnutím neveřejných dokumentů přispět k možnému získání neoprávněné výhody na úkor ostatních soutěžitelů.

Vysvětlení naopak nepotřebuje další prohlášení Jermanové: „Když se vám nelíbí výsledek auditu, není nic snazšího než ukazovat, že někdo krade nebo podvádí!“ Upozornila také, že zadání auditu bylo výsledkem dohody někdejší koalice vládnoucí kraji, v níž až do loňského října figurovali společně s ANO nynější opozičníci: jak Pánkova ODS, tak hnutí STAN. A strhla se i debata, proč do věcí kolem auditu u silničářů měl více než radní pro oblast dopravy, tedy Petrtýl z ANO, mluvit Kupka z ODS, jenž tehdy zastával post náměstka hejtmanky – ovšem s kompetencí pro oblast zdravotnictví…

Z debaty kolem auditu
Věslav Michalik, předseda klubu krajských zastupitelů STAN:
Audit v krajské správě a údržbě silnic vypracovaný společností BDO Advisory s.r.o. stál daňové poplatníky 587 tisíc korun, nikdo ho však nečetl. Jak sdělil ředitel krajského úřadu, auditní zpráva v plném znění je v jediném exempláři uložena v trezoru u něj v kanceláři. Je absurdní, aby si kraj objednal audit své příspěvkové organizace, která hospodaří s miliardami korun z veřejných peněz, a pak bylo zastupitelům bráněno seznámit se s výsledky pod záminkou, že se jedná o ochranu osobních údajů nebo obchodního tajemství. Podkopává to samotné základy systému zastupitelské demokracie. Ještě absurdnější je, že se s auditem vlastně neseznámil vůbec nikdo. Dle slov pana ředitele auditní zprávu on a ani nikdo jiný z úředníků či zastupitelů nečetl.

Jiří Holub, ředitel Krajského úřadu Středočeského kraje:
Středočeský kraj pozval všechny zastupitele na seminář k výsledkům auditu, který se uskutečnil 31. května za účasti zástupců zpracovatele, tedy auditorské firmy BDO Avisory s.r.o. Ze 65 zastupitelů se zúčastnilo pouze osm (z toho tři z opozičních politických stran). Všechny položené dotazy zástupci zpracovatele přítomným zastupitelům zodpověděli. Kompletní auditní zprávu dostali zastupitelé v anonymizované podobě. Anonymizace byla provedena společností BDO Advisory s.r.o. na základě uzavřené smlouvy v souladu s platnou legislativou. Zpráva byla anonymizována od dat, která mohou mít povahu citlivých dat nebo vykazovat známky obchodního tajemství. Anonymizovaná zpráva o výsledcích auditu neznamená snížení podstaty a výroku závěrů auditora.