V oblasti podpory agroturistiky si žadatelé rozdělí přes 14 milionů korun. V dalších dvou oblastech pak 5,6 a téměř 7,1 milionu korun.

Už třetí výzvu k předkládání žádostí o podporu z Programu rozvoje venkova vyhlásila Místní akční skupina Posázaví, která tím připomíná zástupcům jednotlivých oblastí, že mohou předkládat své žádosti.

„Zájemci mohou své záměry se mnou konzultovat osobně, telefonicky nebo mailem,“ připomněla Bohunka Zemanová s tím, že z Programu rozvoje venkova by do příštího roku mělo do oblasti Posázaví „přitéct“ dohromady 50 milionů korun.

V rámci programu, který pro Ministerstvo zemědělství administruje Státní zemědělský intervenční fond, mohou předkládat projekty k podpoře mikropodniky a malé podniky ve venkovských oblastech, soukromí a veřejní držitelé lesů a jejich sdružení, zemědělští podnikatelé, výrobci potravin a krmiv i jiní zpracovatelé.

Podporovány budou také investice do vybraných nezemědělských činností, do výstavby stezek pro turisty, herních a naučných prvků, odpočinkových míst a přístřešků, stavby mostků, lávek a zábradlí nebo pořízení zařízení a nástrojů na zpracování zemědělských produktů.