Krajský úřad v úterý 27. října informoval, že dokument, pořízený díky spolufinancování z Operačního programu Životní prostředí, dále odhaluje problémová místa a navrhuje opatření, která napomohou přirozenému zadržování vody v krajině – formou přírodě blízkých opatření.

Mimo jiné je cílem napravit škody vzniklé v minulosti – v souvislosti s nevhodnou úpravou toku. U Výrovky sice kdysi byly vybudovány protipovodňové hráze, koryto, které dostalo lichoběžníkový průřez, však bylo napřímeno – a navíc ještě došlo na plošné meliorace. To vše má za následek zrychlení odtoku vody z povodí a snížení retenční schopnosti krajiny. A s tím souvisejí další důsledky: mimo jiné snížení biologické rozmanitosti v okolí toku i v něm samotném, ale třeba i eroze půdy; jak vodní, tak větrná.

Jedním z chystaných plánů, který už dospěl do fáze dokumentace pro vydání rozhodnutí o umístění stavby, je návrh na revitalizaci úseku toku a jeho nivy – a to mezi říčními kilometry (měří se od ústí do Labe u obce Písty proti toku) 4,39 a 10,70. Konkrétně se jedná o okolí lokalit Zvěřínek, Hořátev, Písková Lhota, Kostelní Lhota, Vrbová Lhota a Pečky. Nyní by měl být na tahu státní podnik Povodí Labe, který by se měl stát investorem a zajistit, aby se plány stavby v krajině začaly měnit ve skutečnost. Kraj mu předal připravenou dokumentaci, aby mohl podnikat další kroky.

V rámci komplexní revitalizace části toku Výrovky včetně nivy, počítající do značné míry s přiblížením původnímu stavu před melioracemi, má být napraven i nevhodný morfologický stav koryta. To současné bude nejen rozšířeno, ale také se v krajině rozvlní. Plány počítají s „vytvořením mělčí meandrující kynety upravené v souladu s geomorfologickými charakteristikami potoční nivy“. Původní zahloubené koryto by na několika místech měly doplnit boční tůně.

Prospět to má nejen vodnímu režimu krajiny jak přímo u Výrovky, tak v celém povodí, ale přírodě jako celku. Chystaný projekt hovoří o zvýšení biotopové pestrosti celého území, přičemž vzniknou nová stanoviště pro rostliny a živočichy vázané na vodu. Prospěch však chystané úpravy mají přinést i lidem: díky vtvoření atraktivního prostředí, kam se budou moci vydávat na procházky; za odpočinkem spojeným i s poznáváním.