Základní úprava arbitráže vychází ze zákona č. 216/1994 Sb., o rozhodčím řízení a výkonu rozhodčích nálezů. Projednává se obdobně jako soudní žaloba a výsledkem je rozhodčí nález – rozhodnutí soudce, které má účinky pravomocného rozsudku a je tak řádným podkladem pro výkon rozhodnutí podle občanského soudního řádu.

Tak lze řešit obchodní i osobní situace, nejen spory o zaplacení, ale i o majetek a plnění. Je to rychlý proces zaměřený na ochranu práv, přičemž arbitr rozhoduje podle týchž norem jako soud.

Rozhodčí řízení může probíhat před jedním nebo více rozhodci jmenovanými stranami sporu pro konkrétní spor, nebo může mít podobu řízení před institucionálním rozhodčím soudem založeným na základě zákona (rozhodčí řízení institucionální).

Žádné informace týkající se předmětu sporu nebudou veřejně prezentovány. Neveřejné řízení probíhá pouze za účasti rozhodce, sporných stran a jejich právních zástupců, a rozhodčí nález je vydán jen mezi spornými stranami.

Sdružení podnikatelů a živnostníků České republiky zřídilo Společnost pro rozhodčí řízení při Sdružení podnikatelů a živnostníků ČR se sídlem v Revoluční 13 v Praze. Spravuje seznam rozhodců způsobilých vzniklé spory rozhodovat ad hoc. Společnost není stálým rozhodčím soudem zřízeným podle zákona.

Vyřízení sporů před rozhodci Společnosti je levnější než soudní řízení. Zpravidla trvá řádově několik měsíců, na rozdíl od soudního řízení, které může trvat a leckdy trvá roky.