Jedním z hlavních cílů mé práce je tuto atmosféru zachovat a přiblížit ji každému, kdo tudy bude mít z jakéhokoli důvodu cestu.

Vesnička Blinka, pojmenovaná po říčce, která jí protéká, byla odedávna nedílnou součástí okolní úrodné krajiny. Kolektivizace zemědělství toto spojení zpřetrhala a způsobila odliv obyvatel i prostředků. Vesnice nezanikla, období, kterým prošla, se však muselo nutně na jejím stavu projevit.

Současný starosta městysu Plaňany Martin Charvát si stav vesnic pod jeho správou velmi dobře uvědomuje a připravuje projekty, které povedou k jeho zlepšení. V minulosti již obec vytvořila příležitost pro řešení likvidace odpadních vod z nemovitostí. Ve všech správních částech postupně realizuje opravy veřejného osvětlení a v současné době hledá cesty, jak ve spolupráci s VHS Kolín zajistit vodovodní připojení.

Vizi pro Blinku jsem zpracoval na základě zadání sestaveného s přispěním předsedy místního osadního výboru Jana Kreutzera, přičemž hlavním tématem byla snaha o zlepšení veřejného prostranství ve vesnici, především v prostoru návsi.

V současnosti dominuje návsi, kromě vzrostlých lip a kapličky, její dopravní funkce. Asfaltové silnice se zde napojují velkorysou křižovatkou tvaru T a spolu s improvizovanou točnou pro autobus zabírají významnou část prostoru. Z dopravního hlediska vše funguje. Náves by však podle mého názoru měla fungovat i jako jakýsi obývací pokoj vesnice. Do programu návsi tedy přidávám jako rovnocenné body i prvky, které mají sloužit lidem jako takovým.

Náves rozděluji na dvě základní části, a to aktivní a odpočinkovou. Středobodem aktivní části je stoletá Lípa svobody, okolo které navrhuji do kruhové kompozice zastávku, lavičky a obecní studnu. Oblast odpočinku se zelení v návrhu umísťuji do části návsi s kapličkou. Zde již nadále nebude zapotřebí točna na autobus se zastávkou, kterou přesouvám na zpevněnou plochu v aktivní oblasti.

V této části návsi jsem nalezl i vhodnější umístění pro kontejnery na tříděný odpad. Odpočinková oblast přímo sousedí s rybníčkem, na němž by se po jeho opravě mohlo objevit molo a třeba i plovoucí objekt sloužící například jako občerstvení pro cyklisty.

Při procházení po okolí Blinky jsou patrné částečně zaniklé polní cestičky, jež navrhuji obnovit, aby tak vznikly drobné výletní okruhy do okolní krajiny. Kromě zaniklých polních cest se na sever od Blinky nachází i bývalá cesta na Cerhenice. Ta byla zaslepena kvůli výstavbě silnice první třídy. Na obou březích takzvané Českobrodské již existují a jsou plánovány turistické cyklotrasy, které však nejsou vhodně propojeny.

Propojení těchto cyklotras navrhuji obnovit lávkou, což by mohlo pomoci jak obecně cykloturistice v oblasti, tak i místním při jejich každodenních cestách. Díky obnovení spojnice Blinky s hlavním železničním koridorem Praha - Pardubice by se lávka stala branou do celé oblasti a vzhledem k umístění poblíž vrcholu kopce bude nabízet i příjemné výhledy do krajiny.

Vojtěch Malina