V současné době v České republice, potažmo v celé střední Evropě, probíhá v souvislosti s globální klimatickou změnou bezprecedentní přírodní katastrofa a plošný rozpad lesů zejména smrkových a borových. Výjimkou není ani Polabí, právě naopak. Stovky tisíc suchých stromů hlásí všichni vlastníci lesů a jejich zpracování a asanace probíhá průběžně dle technických možností.

Vlastník lesa je povinen tyto uhynulé stromy ze zákona odtěžit ze dvou důvodů: zabránit šíření škůdců (zákon o lesích  č. 289/1995 Sb.)  a zabránit obecnému ohrožení osob a majetku  pádem stromů (§ 2900, zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník). Borové suché stromy velmi rychle podléhají hnilobě a po dvou letech nekontrolovaně padají do svého okolí!

Hovořit v současné době o ekonomickém zájmu vlastníka je naprostý noncens, neboť ceny dříví jsou na historickém minimu a ani čerstvé dříví z živých stromů se nevyplatí kácet. Je smutnou skutečností, že všichni rádi chodíme do lesa, ale nerespektujeme les jako takový. V ochranném pásmu lesa bychom neměli připustit výstavbu domů ani garáží. V lokalitě Borky je tomu právě naopak.

V loňském roce spadla jedna suchá borovice na dítě, letos jsme obdrželi několik žádostí o pokácení suchých a nakloněných stromů v této lokalitě. A proto jsme přikročili k plošné asanaci lokality. Jediným důvodem těžeb je tedy zajištění bezpečnosti osob a majetků občanů Kolína!

Je také třeba vyjasnit některé pojmy. Lesopark Borky je i přes svůj název lesem hospodářským, byť jeho lokace vedle zástavby navozuje les rekreační. Státní správa lesů při zpracování lesních hospodářských osnov ani vlastníci lesů nezařadili tyto lesy do lesů zvláštního určení. Lesy mají svoji hodnotu pro oddech občanů, utváří místní klima, zadržují vodu, ale mají také svoji produkční a jak se ukázalo i fyziologickou životnost v nových klimatických podmínkách.

Nikdo nemá zájem kácet zelené stromy, které přežily apokalypsu posledních let, ale každý rozumný člověk uzná, že suché stromy musí být pokáceny a odstraněny. Zelené stromy podél obytné zástavby Zlíčské ulice na šířku jejich výšky (přibližně 20 metrů) byly odkáceny opět z bezpečnostních důvodů!

Jen pro dokreslení věk tohoto porostu je 130 let, je za hranicí optima produkčního věku a předpoklad rozpadu je značný. Jde o běžný koloběh života, les starý vystřídá les nový. 98 % těžených stromů bylo suchých, okolí ohrožujících stromů a všechny byly odtěženy z důvodu bezpečnosti!

K realizaci těžby jsme využili harvestorovou technologii se zkušenou posádkou, a to  z důvodu bezpečnosti a rychlosti  realizace. Těžba a přibližování dříví v lokalitě byla ukončena 15. května 2020. Čili pokud po tomto datu probíhala v lokalitě těžba, jednalo se o činnosti jiných vlastníků lesa. Během námi prováděné těžby byly pěšiny přehraženy výstražnou páskou zákaz vstupu s informací o probíhající těžbě.

U pracujícího harvestoru ve frekventovaných místech nepřetržitě hlídkoval pracovník ve výstražné reflexně zbarvené vestě, který se snažil usměrňovat návštěvníky lesa a který informoval obsluhu stroje o osobách, které jeho instrukce nerespektují přes handsfree. Na tomto místě je nezbytné upozornit, že zákon o lesích zakazuje v § 19 vstupovat do míst, kde se provádí těžba, přibližování a doprava dřeva.

K vlastní těžbě v lokalitě Borky. Stromy k těžbě byly vyznačeny barvou, a pokud byl vytěžen strom nevyznačený, jednalo se o vynucené provozní důvody. Těžbou se samozřejmě poškodí i část ponechaného porostu respektive podrostu. V místech, kde si pracovníci mohli bez obav o život a zdraví návštěvníků lesa dovolit ručně předkacovat,  proběhla těžba citlivým způsobem. Několik suchých borovic u cyklostezky se bude řešit jiným způsobem samostatně.

Během přibližně 14 dnů jsme odstranili přes 1200 suchých a pro veřejnost životu nebezpečných stromů. Koleje vytlačené vyvážecí soupravou na lesní cestě  během přibližování dříví  v současné době asanujeme. Chápeme, že když se kácí mrtvý les není to idylický pohled, jde o nevyhnutelný jednorázový krok. I přesto na místě bude vznikat les nový listnatý a pestrý.  

Co se týká přestaveb lesa, jak ji mediálně propaguje například kolega inženýr Aleš Erber, v zásadě se snažíme hospodařit stejným způsobem. Přestavba lesa je ovšem běh na celá desetiletí a nelze ji spojovat s odtěžením suchých a nebezpečných stromů, s takzvanou těžbou nahodilou. 

Lesní majetek, o kterém se bavíme, jsme zakoupili v roce 2018 a od té doby tam dochází k masivnímu odumírání borovic. Provedenou těžbou jsme nevytvořili, s výjimkou jednoho místa, de facto žádnou holinu a doufáme, že prořídlé porosty se začnou přirozeně obnovovat a strukturovat.

Změny v lesích jsou patrné na každém kroku. Trpí nejen vlastníci lesů, ale celá krajina a stvoření v ní žijící. Je na místě děkovat za déšť a lidi, kteří těžkou a nebezpečnou práci v lesích vykonávají. Návštěvníky lesů pak musíme požádat o trpělivost a ohleduplnost.