Zdeněk Beneš, archeolog Ústav archeologické památkové péče středních Čech, přijal pozvání okrašlovacího spolku Ratenická včela a v neděli 2. února přednášel v Ratenicích na téma 'Pičhora v době římské a její zázemí aneb Archeologie v Ratenicích' ve zcela zaplněné spolkové místnosti.

„Obsahem přednášky byly archeologické nálezy na Pečecku, kterými se zabývá jak 'Naučná stezka Markomanů' v Dobřichově, tak část stezky 'Marubudovi v patách' v Ratenicích. Na historii, současnosti a interpretaci výzkumů evropsky významné lokality na Pičhoře je názorně vidět posun v pojetí archeologie, od jejích počátku po současnost,“ sdělil Zdeněk Beneš.

„Poloha dvorce markomanského krále Marobuda stále zůstává zahalena tajemstvím. Avšak díky novým nálezům dnes o životě samotných Markomanů víme mnohem více, než vůbec mohla doufat družina profesora Josefa Ladislava Píče, která nekropoli nedaleko Dobřichova na přelomu 19. a 20. století poprvé zkoumala,“ doplnil.

Dobřichov s kopcem Pičhora, Ratenice, Pečky a jejich nejbližší okolí patří totiž k archeologicky cenným a bohatým lokalitám. Úzká spolupráce s úřady a obyvateli těchto obcí přináší své ovoce.

„Velmi zajímává zpráva pro nás byla, že například při nedávné výstavbě kanalizace v Ratenicích byly přímo ve středu obce objeveny pozůstatky sídliště z doby bronzové. Po vyhodnocení těchto nálezů se proto zájemci mohou těšit na další setkání s panem archeologem,“ dodal Pavel Rek, předseda okrašlovacího spolku Ratenická včela.

Luděk Kudláček