Největší úlevu má tato novinka přinést institucím, které spravují zároveň mateřskou i základní školu, což je běžnou praxí. Systém se pro ně totiž sjednotil a už nemusí pro odpovědnost v mateřské škole vyřizovat samostatnou speciální smlouvu. 

Co přinese změna v nastavení odpovědnosti mateřských škol?

Do června letošního roku mateřské školy odpovídaly za své žáky podle občanského zákoníku, nově se řídí zákoníkem práce stejně jako ostatní zmiňovaná školská zařízení. Pojišťovna by tak v minulosti pravděpodobně v případě úrazu dítěte nehradila žádné odškodné, pokud by vedení mateřské školy dokázalo, že nad dítětem zajistilo náležitý dohled a samotná instituce tedy svým jednáním újmu nezpůsobila. Nyní je už školka za škodu odpovědná, i když prokáže, že dodržela veškerá nastavená pravidla, a poškozený tak získává nárok na odškodné vyplacené pojišťovnou. 

Dnes už neaktuální systém tedy měřil dvě totožné situace jiným metrem. Když se dítě za téměř jakýchkoliv okolností zranilo na základní škole, za škodu byla, a stále je, ve většině případů automaticky odpovědná škola. Když ale došlo k úrazu v mateřské škole, instituce za něj odpovídala pouze v případě prokázaného zavinění, a to i kdyby se jednalo o předškoláka, jehož poslední rok ve školce je součástí povinné školní docházky. 

Větší jistota odškodnění pro žáky mateřských škol 

Novela zvyšuje míru ochrany dětí v mateřských školách a zajišťuje větší jistotu odškodnění, protože poškozený by měl díky této úpravě v ideálním případě získat odškodnění snadněji a rychleji. Proces odškodnění by mělo urychlit především to, že už nebude potřeba v každém případě dokazovat vinu mateřské školky, ta za dítě nyní odpovídá objektivně a bez ohledu na zavinění. „Tato změna předchází nespravedlivým případům, kdy za podobný úraz mohlo být z pojištění odpovědnosti školského zařízení odškodněno školou povinné dítě, zatímco dítě docházející do mateřské školy ve stejné situaci na odškodnění z daného pojištění nemělo nárok a muselo se složitě řešit jinak,” říká Tomáš Smolík, odborník na pojisťovnictví právní ochrany. 

Za co jsou tedy (nejen) školky zodpovědné? 

Odpovědnost mateřských, základních a základních uměleckých škol a s nimi spojenými školskými zařízeními se nyní jednotně vztahuje na veškerou škodu, která vznikla jejich žákům při vyučování nebo v přímé souvislosti s ním. Nejčastěji o odškodnění v kontextu školství na úrovni mateřských a základních škol mluvíme v souvislosti s úrazy dětí. Ty tedy spadají pod odpovědnost instituce nejen když se odehrají ve vyučování v areálu školy, ale také když k nim dojde například o přestávkách, na hřišti či na akci pořádané danou institucí, i mimo budovu školy. Škola dále odpovídá i za excesivní škody a zranění, která si spolužáci způsobí mezi sebou. Odpovědnost se ovšem nevztahuje na cestu do či ze školy, případně na místo srazu nebo z místa rozchodu. 

„Když v rámci tělesné výchovy žáci například navštěvují soukromý plavecký bazén, tak odpovědnost za případný úraz nebo vzniklou škodu způsobenou dítěti nese škola či školské zařízení, které plavání organizuje. To znamená, že pokud rodič nebo někdo jiný v pozici zákonného zástupce dítěte chce vznést nárok na úhradu způsobené škody nebo újmy, měl by se obrátit přímo na školu a nikoliv na provozovatele soukromého plaveckého bazénu,“ dodává Tomáš Smolík. 
Každý případ se ale posuzuje individuálně a škola či školské zařízení se může zcela nebo alespoň z části vyvinit s ohledem na okolnosti vzniku škody.

Může být zkoumáno například to, jestli škola správně zajistila bezpečnost, zda pedagogický pracovník nezanedbal žádnou ze svých povinností, jestli poškozený neporušil některý z pokynů pedagoga, jeho míra zavinění a podobně. Platí ale, že řešení nastalých situací bývá více, a proto je vhodné se v těchto případech obrátit s žádostí o radu na právníka, který dokáže vzniklou situaci vyhodnotit na základě odborných zkušeností. 

Jak postupovat, když se žák zraní? 

Nejprve bude žákovi poskytnuta první pomoc. Pokud úraz vyžaduje rychlé odborné lékařské ošetření, kontaktuje škola neprodleně rychlou lékařskou pomoc a zajistí doprovod do zdravotnického zařízení. O úrazu nezletilého žáka podá škola bez zbytečného odkladu hlášení jeho zákonnému zástupci. Škola je zároveň do 24 hodin od okamžiku, kdy se o zranění dozví, povinna zpracovat hlášení do knihy úrazů a tento záznam následně odeslat zdravotní pojišťovně zraněného žáka, tak České školní inspekci.

O úrazu podá škola zařízení bez zbytečného odkladu hlášení pojišťovně, u které je škola pojištěna pro případ své odpovědnosti za škodu, samozřejmě jen pokud škola má takové pojištění sjednáno (pokud ne, hradí škodu sama škola). Na danou pojišťovnu škola také pošle formuláře Hodnocení bolestného, který rodičům dítěte vyplnil lékař a rodiče jej pak vrátili škole. Pojišťovna následně odškodní rodiče, respektive zraněné dítě. 
 
Denisa Dvořáková